dnes je 21.7.2024

Input:

8/1953 Sb., Vládní nařízení o státní jakostní inspekci, platné do 28.11.1958

č. 8/1953 Zb.
[zrušené č. 76/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. ledna 1953
o státní jakostní inspekci.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby bylo zajištěno neustálé zlepšování jakosti vykupovaných a dodávaných zemědělských výrobků, mlýnských výrobků a krmiv (v rozsahu uvedeném v § 4), zřizuje se státní jakostní inspekce jako orgán ministerstva výkupu.
§ 2.
Úkolem státní jakostní inspekce jest zejména:
a) sledovat, aby jakost zemědělských výrobků, mlýnských výrobků a krmiv uvedených v § 4 odst. 1 odpovídala jakostním normám a aby se soustavně zlepšovala;
b) předcházet ztrátám na množství a na jakosti těchto výrobků;
c) vydávat posudky a osvědčení o jakosti těchto výrobků, a to tuzemských i dovezených.
§ 3.
(1) V čele státní jakostní inspekce je hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr výkupu; při své práci řídí se hlavní inspektor pokyny ministra.
(2) Hlavnímu inspektorovi jsou podřízeni krajští inspektoři; jmenuje a odvolává je ministr výkupu.
(3) Pro výkon své činnosti mají hlavní inspektor a krajští inspektoři potřebný počet inspektorů.
(4) Osobním úřadem pracovníků státní jakostní inspekce je ministerstvo výkupu.
§ 4.
(1) Státní jakostní inspekce prověřuje:
a) jakost obilovin, luštěnin, olejnin, bramborů, ovoce, zeleniny, sena, slámy, stonkového lnu, stonkového konopí, chmele, jatečného dobytka, drůbeže, vajec a ovčí vlny při jejich výkupu, skladování a odbytu oprávněnými výkupci, jakož i při jejich dovozu a vývozu;
b) jakost jedlých mlýnských výrobků a vedlejších mlýnských výrobků sloužících ke krmným účelům při jejich výrobě, skladování ve skladech výrobců a při odbytu z těchto skladů, jakož i při jejich dovozu a vývozu;
c) jakost průmyslových krmiv, pokud je vyrábějí nebo skladují podniky podléhající ministerstvu výkupu;
d) jakost ostatních výrobků, jejichž výkup nebo výroba podléhá ministerstvu výkupu, v rozsahu stanoveném ministrem výkupu;
e) sklady určené pro uskladnění zemědělských a mlýnských výrobků a krmiv.
(2) K zajištění výkupu jakostních zemědělských výrobků jsou orgány státní jakostní inspekce oprávněny sledovat i výrobu zemědělských výrobků a prověřovat v zemědělských závodech řádné a včasné dodržování výrobních podmínek.
§ 5.
Orgány státní jakostní inspekce provádějí své úkoly z úřední povinnosti nebo na návrh orgánů státní správy, mohou však vydávat posudky a osvědčení o jakosti zemědělských a mlýnských výrobků a krmiv i na žádost zemědělských závodů státního socialistického sektoru, jednotných zemědělských družstev, národních a komunálních podniků, družstev, jakož i výsadních společností pro zahraniční obchod.
§ 6.
(1) Orgány státní jakostní inspekce mají při výkonu své činnosti právo vstupovat za účelem prověrek do zemědělských závodů, do provozoven a skladů oprávněných výkupců zemědělských výrobků a výrobců mlýnských výrobků a krmiv a nahlížet do příslušných záznamů; provozovatelé, po případě zaměstnanci prověřovaných podniků a závodů jsou povinni jim