dnes je 7.12.2023

Input:

8/1955 Sb., Nařízení o pohřebnictví, platné do 30.6.1966

č. 8/1955 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 15. února 1955
o pohřebnictví.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:
Oddíl I.
Oznámení úmrtí a prohlídka mrtvých.
Oznámení úmrtí.
§ 1.
(1) Úmrtí osoby nebo nález mrtvoly musí být oznámeny výkonnému orgánu místního národního výboru, v jehož obvodě k úmrtí nebo nálezu došlo. Jestliže úmrtí nastalo nebo mrtvola byla nalezena v dopravním prostředku za jízdy, učiní se oznámení výkonnému orgánu místního národního výboru, v jehož obvodě byla mrtvola z dopravního prostředku vyložena.
(2) Oznámení úmrtí nebo nálezu mrtvoly musí být učiněno během 12 hodin, je-li však podezření z trestního činu, musí se tak stát ihned.
(3) Výkonný orgán místního národního výboru vyrozumí o úmrtí nebo nálezu mrtvoly neprodleně lékaře příslušného k prohlídce mrtvých a okresního hygienika, a pokud se tak již nestalo, též příslušný orgán veřejné bezpečnosti.
§ 2.
(1) Úmrtí jsou povinni oznámit
a) zletilé osoby, které v době úmrtí žily se zemřelým ve společné domácnosti,
b) ten, v jehož bytě nebo domě osoba zemřela,
c) lékař, který zemřelého při úmrtí ošetřoval nebo byl k němu přivolán.

Oznamovací povinnost přechází na osobu uvedenou v dalším pořadí, není-li osoby uvedené na místě přednějším nebo nemůže-li tuto povinnost splnit.
(2) Úmrtí osob, které zemřely v ošetřování, zaopatření nebo jiné péči veřejných ústavů nebo zařízení, je povinen oznámit vedoucí ústavu nebo zařízení, po případě pracovník jím pověřený.
(3) Není-li osoby, která je povinna učinit oznámení podle předcházejících odstavců, má oznamovací povinnost každý, kdo se o úmrtí osoby dověděl nebo nalezl mrtvolu, mohl-li podle okolností vědět, že oznámení nebylo dosud učiněno.
Prohlídka mrtvých.
§ 3.
(1) Prohlídku provádí příslušný obvodní lékař. Jestliže příslušný obvodní lékař zemřelého před smrtí ošetřoval nebo pomáhal při porodu mrtvého dítěte, provede prohlídku jiný lékař, kterého určí vedoucí zdravotnického odboru rady okresního národního výboru.
(2) Prohlídku osob, které zemřely v zařízení preventivní a léčebné péče, provádí lékař pathologicko-anatomického oddělení tohoto zařízení; pokud není toto oddělení zřízeno, provádí prohlídku obvodní lékař, v jehož obvodě je toto zařízení, nebo lékař, kterého určí vedoucí zdravotnického odboru rady okresního národního výboru.
(3) Prohlídku osob, které zemřely v zařízeních ozbrojených sborů, provádějí lékaři zařízení těchto sborů.
§ 4.
(1) Účelem prohlídky je zjistit smrt a její příčiny.
(2) Prohlížející lékař je povinen neprodleně po prohlídce podat výkonnému orgánu místního národního výboru, pověřeného vedením matrik, zprávu o výsledku prohlídky. Byl-li zemřelý před smrtí v lékařském ošetření, je ošetřující lékař povinen vyplnit a podepsat diagnostickou část této zprávy.
(3) Má-li prohlížející lékař podezření z trestného činu nebo nemůže-li zjistit příčinu smrti, oznámí to ihned okresnímu prokurátoru a příslušnému orgánu veřejné bezpečnosti; nemůže-li zjistit příčinu smrti, oznámí to i okresnímu hygienikovi.
Oddíl II.
Pitvy a odnímání tkání a orgánů.
§ 5.
Bezpečnostně zdravotní