dnes je 16.4.2024

Input:

8/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách), platné do 30.4.1965

č. 8/1962 Zb.
[zrušené č. 34/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů
ze dne 9. ledna 1962,
kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách)
Ministerstvo zdravotnictví, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů v dohodě s ministerstvy financí, dopravy a spojů, s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a s Ústředním svazem výrobních družstev stanoví podle ú 23 odst. 1 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání (dále jen „zákona“), a podle zásad schválených vládním usnesením ze dne 24. listopadu 1961;
Oddíl první
Všeobecná ustanovení
§ 1
V zájmu zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci o bezpečnost v dopravě a o dodržování pravidel socialistického soužití a v zájmu důsledného, soustavného a účinného boje proti úrazům a nemocem z povolání se sjednocuje uplatňování náhrad nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení, které vznikly z důvodu úrazu nebo nemoci z povolání, jakož i rozhodování, o těchto náhradách.
§ 2
Společným uplatňováním nároků na náhradu nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení podle § 17 až 19 zákona (dále jen „regresní nároky“) se pověřují ústavy národního zdraví (oddíl druhý).
§ 3
O regresních nárocích rozhodují okresní národní výbory (oddíl třetí).
Oddíl druhý
Hlášení, zjišťování a uplatňování regresních nároků
§ 4
(1) Podkladem pro zjišťování a uplatňování regresních nároků jsou hlášení podávaná podle ustanovení dalších odstavců a poškozeních na zdraví nebo o smrti, k nimž došlo následkem úrazu pracovních i nepracovních nebo nemocí z povolání (dále jen „úraz“).
(2) Zdravotnická zařízení ohlašují úrazy občanů, které přijala do léčení z důvodu úrazu, a uvedenou v hlášení i příčinu úrazu (zpravidla podle zjištění u léčeného občana).
(3) Závodní (místní) výbory základních organizací Revolučního odborového hnutí, popřípadě jimi zmocněné komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i závodní důvěrníci podávají hlášení o všech úrazech, které byly důvodem pro poskytnutí některé dávky nemocenského pojištění v podniku. V hlášení odborové orgány uvedou zjištěné příčiny a okolnosti, za kterých došlo k úrazu a kdo podle jejich názoru za úraz odpovídá; jde-li o pracovní úraz nebo o nemoc z povolání, uvedou zejména, zda k nim došlo tím, že v podniku nebyly dodrženy povinnosti vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo závazné pokyny dané podniku orgány státního odborného dozoru nebo orgány dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. Odborové orgány se v hlášení také vyjádří, zda doporučují uplatnění regresního nároku.
(4) Hlášení o úrazech, které byly důvodem