dnes je 21.4.2024

Input:

8/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o tvorbě, kontrole a statistice cen, platné do 31.5.1967

č. 8/1966 Zb.
[zrušené č. 47/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro finance, ceny a mzdy
ze dne 24. ledna 1966
o tvorbě, kontrole a statistice cen
Státní komise pro finance, ceny a mzdy stanoví podle § 3 písm. e) zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje způsob tvorby cen výrobků, výkonů, činností a služeb poskytovaných za peněžitou náhradu (dále jen „výrobky“ a působnost státních orgánů a socialistických organizaci při tvorbě, kontrole a statistice cen.
(2) Orgány a organizace, které vykonávají působnost v oblasti cen, jsou povinny vytvářet podmínky a provádět potřebná opatření k tomu, aby ceny byly pružně upravovány v souladu se změnami ekonomických podmínek výroby, zejména vývoje nákladů na výrobu a oběh, a podmínek realizace, tj. poměru nabídky a poptávky, a aby se úroveň realizačních cen nezvyšovala nad stanovenou úroveň cen.
ČÁST I
Základní pojmy
§ 2
Realizační ceny
Realizačními cenami, tj. cenami, za které se výrobky prodávají v tuzemsku, jsou
a) velkoobchodní ceny, za které se prodávají výrobky socialistickým organizacím pro výrobní spotřebu, výstavbu, vývoz nebo odbytovou činnost a pro zabezpečení obrany a bezpečnosti státu;
b) obchodní ceny, za které se organizacím vnitřního obchodu prodávají výrobky určené k dalšímu prodeji za maloobchodní ceny;
c) maloobchodní ceny (spotřebitelské, prodejní), za které se prodávají výrobky obyvatelstvu, popř. socialistickým organizacím, pokud nakupují v maloobchodě nebo pokud tak stanoví sazebník daně z obratu;
d) nákupní ceny, za které pověřené organizace nakupují zemědělské výrobky prodávané zemědělskými výrobci, předměty získané sběrem, jiné předměty od obyvatelstva a výrobky od drobných výrobců.
§ 3
Zahraniční ceny
Pro účely této vyhlášky se zahraničními cenami rozumějí
a) světové ceny, jimiž jsou běžné ceny převládající v obchodních smlouvách na světových trzích pro daný druh výrobků;
b) docílené zahraniční ceny, jež tvoří individuální tržní ceny, dosažené ze sjednaných podmínek za čs. výrobek při vývozu nebo za nakoupený výrobek při dovozu;
c) docílené zahraniční ceny fco čs. hranice, jež tvoří individuální tržní ceny odvozené z docílených zahraničních cen a upravené o přímé obchodní náklady placené v zahraničí.
§ 4
Zvláštní druhy cen
Zvláštní druhy cen jsou
a) tarify;
b) odbytové ceny staveb a jejich částí;
c) cenové limity, jimiž se rozumějí horní hranice cen nových výrobků stanovené v rámci úkolů technického rozvoje pro výzkum, vývoj a výrobu, popř. v rámci úkolů pro dovoz;
e) podnikové ceny, které stanoví oborové ředitelství odchylně od realizačních cen pro prodej mezi podřízenými organizacemi nebo pro zúčtování dodávek mimo výrobní hospodářskou jednotku mezi oborovým ředitelstvím a podřízenými organizacemi. Pro odběratele platí ceny podle § 2. Vyrovnání rozdílů mezi realizačními a podnikovými cenami provádí oborové ředitelství.
§ 5
Obsah cen
(1) Velkoobchodní cena zahrnuje