dnes je 2.12.2023

Input:

8/1968 Sb., Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních

č. 8/1968 Zb.
ZÁKON
ze dne 11.ledna 1968
o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu na rok 1968 se stanoví částkami 144 813 891 000 Kčs (příloha č.1).
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů souhrnným finančním vztahem k ústřednímu rozpočtu (dotacemi z ústředního rozpočtu) ve výši 13 243 700 000 Kčs a účelovými subvencemi poskytovanými z ústředního rozpočtu národních výborů ve výši 16 382 000 000 Kčs (příloha č.2).
(3) Vláda sníží souhrnný finanční vztah rozpočtů národních výborů k ústřednímu rozpočtu o odvody z hrubého důchodu nebo ze zisku provedené ústředně řízenými státními hospodářskými organizacemi do rozpočtů národních výborů za rok 1967.
(4) Vláda může upravit souhrnný finanční vztah rozpočtů národních výborů k ústřednímu rozpočtu i účelové subvence poskytované z ústředního rozpočtu do rozpočtů národních výborů, jestliže přijme opatření, jimiž se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah, popř.účelové subvence stanoveny; tyto úpravy provede v rozsahu vyplývajícím z finančních důsledků těchto opatření.
Odvody z motorových vozidel
§ 2
(1) Státní hospodářské organizace provádějí odvody z motorových vozidel a nákladních přívěsů do silničního fondu zřízeného při ministerstvu dopravy k financování výstavby a údržby dálnic a k poskytování případných subvencí na některé investiční akce ve vybrané silniční síti.
(2) Odvody podle odstavce 1 se stanoví v této roční výši:
a) z nákladních vozidel silniční dopravy podle nosnosti vozidla:
 
nosnost vozidla v kg
Kčs
901 - 2500
3500
2 501 - 3500
5 000
3 501 - 5 000
7 000
5 001 - 7 000
10 000
7 001 - 9 999
13 000
10 000 a více 16 000;
 
b) z autobusů podle počtu obsaditelných míst:
 
do 20 míst
3500 Kčs
od 21 do 40 míst
7 000 Kčs
nad 40 míst
10 000 Kčs;
c) z dodávkových a osobních automobilů v téže výši, v jaké je pro to které motorové vozidlo stanovena daň z motorových vozide11) ;
d) z nákladního přívěsu ve výši 500 Kčs.
(3) Odvod z tažných sedlových vozů se stanoví podle nosnosti převážně používaného návěsu.Odvozené typy nákladních motorových vozidel se posuzují podle jejich základního typu.
§ 3
(1) Odvody podle § 2 odst. 2 neprovádějí státní hospodářské organizace:
a) které jsou poplatníky zemědělské daně z důchodu2) ;
b) ze silničních vozidel, která jsou podle zvláštních předpisů3) v konzervaci.
(2) Odvod podle § 2 odst. 2 písm. b) neprovádějí podniky městské hromadné dopravy.
(3) Podniky Československé státní automobilové dopravy provádějí odvod podle 2 odst. 2 písm. b) od doby, kterou stanoví ministr financí v dohodě s ministrem dopravy.
§ 4
(1) Odvod podle § 2 je splatný ve dvou stejných pololetních splátkách do 1.března a do 1.září.Do 1.března odvede státní hospodářská organizace splátku na odvod z motorových vozidel, na která k 1.lednu měla přidělenu státní poznávací značku; do 1.září odvede splátku na odvod z motorových vozidel, na která měla k 1.červenci přidělenu státní