dnes je 9.12.2023

Input:

8/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě, platné do 30.6.1980

č. 8/1969 Zb.
[zrušené č. 42/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 21. ledna 1969
o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
Ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s ministrem financí Československé socialistické republiky podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství a podle § 6 odst. 6 písm. b) a § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb.:
Článek 1
(1) V případech, které stanoví ministerstvo zahraničního obchodu, se mohou uskutečňovat dovozy zboží do československého celního území a vývozy zboží z československého celního území, přijímání a poskytování služeb v zahraničním obchodě a některé transakce v zahraničním obchodě jen na základě povolení vydaného na žádost organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti.
(2) Povolovací řízení upravují směrnice ministerstva zahraničního obchodu.1)
Článek 2
Dovozní a vývozní povolení předkládají dovozci a vývozci, pokud ministerstvo zahraničního obchodu nestanoví jinak, celnici nebo celní pobočce projednávající zásilku určenou pro dovoz nebo vývoz.
Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Ministr:
Ing. Tabaček v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Směrnice ministerstva zahraničního obchodu o vývozním a dovozním řízení ve styku se socialistickými zeměmi (č. 2/1969 Věst. MZO) a Směrnice ministerstva zahraničního obchodu o dovozním řízení ve styku s kapitalistickými zeměmi (č. 3/1969 Věst. MZO).