dnes je 26.5.2024

Input:

80/1948 Sb., Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, platné do 31.3.1964

č. 80/1948 Zb.
[zrušené č. 61/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948,
kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Ministr zemědělství se zmocňuje, aby k zajištění zemědělské výroby rostlinné, živočišné a lesní včetně myslivosti, zejména k stanovení osevního a chovatelského plánu, jakož i ke zvýšení výrobnosti a hospodárnosti v zemědělství a k zlepšení jakosti zemědělských výrobků, činil v dohodě se zúčastněnými ministry, a pokud jde o Slovensko, též po vyjádření pověřence zemědělství a pozemkové reformy, všechna nutná opatření týkající se této výroby, pokud k nim není třeba zákona.
(2) Ustanovení § 16, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, zůstává nedotčeno.
(3) Opatření všeobecné povahy, učiněná podle ustanovení odstavce 1, vyhlásí ministr zemědělství v Úředním listě, a pokud se vztahují na Slovensko, uveřejní je též v Úředním věstníku.
§ 2.
(1) Jednání a opominutí, příčící se opatřením učiněným podle tohoto zákona, trestá, nejde-li o čin trestný soudem, okresní národní výbor pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty buď zároveň vyměřen náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než šest měsíců.
(2) Věci movité, jimiž byl přestupek spáchán, nebo které jím byly získány, může okresní národní výbor prohlásiti za propadlé ve prospěch státní pokladny.
(3) Přestupky podle odstavce 1 se promlčují v době šesti měsíců ode dne, kdy byly spáchány. K promlčení se hledí z moci úřední.
§ 3.
Úřady a orgány veřejné správy jsou povinny v mezích své působnosti spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.
§ 4.
Ustanovení zákona ze dne 13. srpna 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, a dekretů presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 109 Sb., o řízení výroby, ze dne 27. října 1945, č. 113 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu, a ze dne 27. října 1945, č. 118 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, jakož i předpisy podle nich vydané zůstávají nedotčeny. Rovněž zůstává nedotčena použivatelnost vládního nařízení ze dne 26. června 1943, č. 175 Sb., o oběhu zboží, a vládního nařízení ze dne 26. června 1943, č. 194 Sb., o veřejném veterinářství.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Ďuriš v.r.