dnes je 26.2.2024

Input:

80/1949 Sb., Vládní nařízení o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy, platné do 16.5.1954

č. 80/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. března 1949
o vnitřní organisaci pražských orgánů lidové správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, § 19, odst. 1 a § 24, odst. 1 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze (dále jen „zákon“):
Oddíl 1.
Ústřední národní výbor.
§ 1.
Plenární zasedání.
(1) Ústřednímu národnímu výboru je vyhrazeno v plenárním zasedání
a) schvalovati v rámci jednotného rozvoje hospodářského plánu plán hospodářského rozvoje a výstavby hlavního města Prahy,
b) usnášeti se na rozpočtu a na účetní závěrce svého hospodaření,
c) vydávati na základě zákonných ustanovení obecné právní předpisy o ukládání dávek, poplatků, příspěvků a podobných plnění,
d) voliti ze svých členů primátora, jeho náměstky a referenty ústředního národního výboru a jejich náměstky, odvolávati je a zřizovati a zrušovati komise ústředního národního výboru,
e) zřizovati a zrušovati komunální podniky a jejich představenstva a jmenovati a odvolávati jejich členy,
f) usnášeti se na jednacích řádech pro plenární zasedání ústředního národního výboru i obvodních národních výborů a pro jejich sborové výkonné složky,
g) voliti čestné občany,
h) projednávati věci územních změn,
ch) rozhodovati o věcech vyhrazených zvláštními předpisy rozhodnutí plenárního zasedání.
(2) Plenárnímu zasedání ústředního národního výboru musejí býti předloženy k projednání
a) zásadní věci politické povahy,
b) věci mimořádné hospodářské důležitosti.
(3) Plenární zasedání ústředního národního výboru kontroluje provádění plánu hospodářského rozvoje a výstavby hlavního města Prahy, pečuje o to, aby správa města byla jednotná a kontroluje činnost svých výkonných složek a činnost obvodních národních výborů. Tyto výkonné složky a obvodní národní výbory jsou proto povinny podávati plenárnímu zasedání zprávy o své činnosti. Plenární zasedání dává jim pro ni v rámci směrnic a pokynů vyšších orgánů všeobecné směrnice i zvláštní pokyny a podněty.
(4) Plenární zasedání může rozhodnouti o kterékoli záležitosti, která náleží do působnosti ústředního národního výboru.
§ 2.
Rada ústředního národního výboru.
(1) Radě je vyhrazeno ve sboru
a) připravovati věci, o nichž má jednati plenární zasedání ústředního národního výboru,
b) stanoviti všeobecné předpisy o správě obecního jmění,
c) rozhodovati o zcizení a o zavazení nebo jiném zatížení obecních nemovitostí,
d) povolovati podle rozpočtu výdaje, které v jednotlivém případě přesahují částku 500.000 Kčs,
e) usnášeti se na právních jednáních, jejichž předmětem je částka nad 500.000 Kčs nebo věc (právo), jejíž obecná hodnota přesahuje tuto částku,
f) všeobecně upravovati věci služebního a platového práva zaměstnanců hlavního města Prahy a systemisovati místa zaměstnanců ústředního národního výboru nebo podniků, ústavů a zařízení, jichž vlastníkem je obec pražská nebo které spravují pražské orgány lidové správy,
g) přijímati a propoustěti zaměstnance, s výjimkou pracovních sil pro ruční práce na hodinovou, denní nebo úkolovou mzdu,
h) jmenovati obecní zaměstnance 5. a vyšší platové