dnes je 5.3.2024

Input:

80/1950 Sb., Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů, platné do 23.12.1952

č. 80/1950 Zb.
[zrušené č. 91/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. června 1950
o zřízení ústředních výzkumných ústavů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 1 a § 14 zákona č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby:
§ 1.
(1) Zřizují se tyto ústřední výzkumné ústavy (dále jen „ústřední ústavy“):
1. pro obor věd biologických Ústřední ústav biologický,
2. pro obor chemie a biochemie Ústřední ústav chemický,
3. pro obor věd fysikálních Ústřední ústav fysikální,
4. pro obor geologie a příbuzných věd Ústřední ústav geologický,
5. pro obor věd matematických Ústřední ústav matematický,
6. pro obor polarografie Ústřední ústav polarografický,
7. pro obor věd astronomických Ústřední ústav astronomický.
(2) Sídlem ústředních ústavů je Praha. Ministr - předseda státního úřadu plánovacího může vyhláškou v příslušném úředním listě zřídit pobočky ústavu mimo sídlo ústavu.
(3) Ústřední ústavy jsou podřízeny Ústředí vědeckého výzkumu.
§ 2.
Ústředním ústavům přísluší:
1. provádět v rámci plánu výzkumných prací theoretické a experimentální badatelské práce v oboru, pro který jsou zřízeny, především základní výzkum:
2. plnit ve svém oboru jiné úkoly, které jim uloží Ústředí vědeckého výzkumu;
3. školit vědecké pracovníky;
4. spolupůsobit při sestavování návrhu plánu výzkumných prací;
5. podporovat Ústředí vědeckého výzkumu při plnění jeho úkolů.
§ 3.
(1) Ústřední ústavy jsou samostatnými státními ústavy.
(2) Ústřední ústav spravuje ředitel, kterého zastupuje náměstek. Ředitele a náměstka jmenuje vláda na návrh ministra- předsedy státního úřadu plánovacího, učiněný po slyšení předsedy Ústředí vědeckého výzkumu.
§ 4.
Vedle ředitele a jeho náměstka má ústřední ústav potřebný počet odborných a jiných zaměstnanců pro výkon prací spojených s plněním jeho úkolů.
§ 5.
(1) Jako pomocný orgán ředitele ústředního ústavu se zřizuje poradní sbor.
(2) Členy poradního sboru, který má nejvýše 15 členů, jmenuje předseda Ústředí vědeckého výzkumu na návrh ředitele ústředního ústavu, a to ze zástupců zúčastněných ministerstev, podniků socialistického sektoru, vysokých škol a masových organisací.
(3) Členství v poradním sboru je funkcí čestnou.
§ 6.
Úkolem poradního sboru je zejména dávat podněty k činnosti ústředního ústavu a podávat vyjádření k návrhu jeho pracovního plánu.
§ 7.
Podrobnosti o organisaci a činnosti ústředního ústavu a jeho správě, dále o právech a povinnostech ředitele, jakož i o poradním sboru stanoví organisační statut, který vydá na návrh předsedy Ústředí vědeckého výzkumu ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými ministry.
§ 8.
Do Ústředního ústavu geologického se začleňují Státní geologický ústav v Praze (Státní úřad pro výzkum půdy) a Státní geologický ústav v Bratislavě a do Ústředního ústavu astronomického Státní hvězdárna v Praze s observatoří v Ondřejově a Státní observatoř na Skalnatém Plese.
§ 9.
Platnosti, po případě použivatelnosti pozbývají zejména vládní nařízení č. 17/1943 Sb., o zřízení Úřadu pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě, zákon č. 119/1940 Sl. z., o Státním geologickém ústavu, a vládní