dnes je 3.12.2023

Input:

80/1952 Sb., Zákon o domovní dani, platné do 31.12.1961

č. 80/1952 Zb.
[zrušené č. 143/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o domovní dani.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Za účelem zjednodušení zdanění domovního majetku zavádí se domovní daň, kterou se nahrazují dosavadní domovní daň a dávky národních výborů vybírané z domovního majetku. Domovní daň je příjmem místních národních výborů.
§ 2.
Domovní daň (dále jen „daň“) spravují okresní národní výbory. Okresní národní výbor může správou daně pověřit místní národní výbor.
§ 3.
Z čeho se daň platí.
Daň se platí z budov obytných i provozních, zřízených k trvalým účelům, se zastavěnou plochou, nádvořím a domovní zahradou.
§ 4.
Kdo daň platí.
(1) Daň platí
a) jednotlivci z budov, které jsou v jejich vlastnictví, a družstva, dobrovolné organisace, jiné právnické osoby a sdružení osob jak z budov vlastních, tak i z budov, které mají v trvalém užívání;
b) podniky, po případě závody, zařízení a organisace, hospodařící podle zásad chozrasčotu, z budov, jež jsou ve vlastnictví státu a v jejich správě nebo trvalém užívání (dále jen „hospodářské organisace“).
(2) Spoluvlastníci budovy tvoří jeden daňový podmět a platí daň rukou společnou a nerozdílnou.
(3) Přísluší-li k budově právo požívání, stihají poživatele povinnosti uložené tímto zákonem vlastníku budovy.
Základ a sazba daně.
Budovy pronajaté.
§ 5.
(1) Z jednotlivých budov zcela nebo částečně pronajatých, kromě budov hospodářských organisací a družstev a budov uvedených v § 7 odst. 3, se daň vypočítá z nájemného a z ceny užívání v běžném kalendářním roce.
(2) Pronájmem se rozumí každé přenechání užívání budovy (její části), po případě nádvoří nebo domovní zahrady jiné osobě za úplatu nebo zcela nebo částečně bezplatně, s výjimkou uvedenou v § 7 odst. 2.
(3) Nájemným se rozumí vše, co uživatel platí za přenechání užívání budovy nebo její části, po případě nádvoří nebo domovní zahrady. U budov obytných patří do nájemného také úplata za užívání příslušenství budovy.
(4) Do nájemného nepatří náhrada
a) výdajů za dodávku vody a používání stok;
b) výdajů za ústřední nebo dálkové topení a za dodávku teplé vody (úplata za palivo nebo páru a mzda topiče);
c) úplaty (poplatku) za odvoz popela a smetí (pevných odpadků nebo splašků) obstarávaný komunálním nebo jiným podnikem nebo zvláštním zařízením národního výboru;
d) nákladů spojených s výkonem prací domovníkových a odměny za tyto práce.
(5) Cena užívání budovy nebo její části se rovná nájemnému, jehož by se dosáhlo pronájmem. Cena užívání se zvýší o 10 % až 80 %, užívá-li se s budovou nebo její částí též domovní zahrady. Cena užívání domovní zahrady, neužívá-li se také budovy nebo její části, rovná se nájemnému, jehož by se dosáhlo pronájmem.
§ 6.
Daň z budov pronajatých činí ročně 45 % základu daně (§ 5); převyšuje-li základ daně 30 000,- Kčs, činí daň ročně 50 % základu.
Budovy nepronajaté.
§ 7.
(1) Z budov nepronajatých, kromě budov hospodářských organisací a družstev, se daň vypočítá podle výměry zastavěné plochy.
(2) Za nepronajatou se považuje mimo budovu, které užívá sám vlastník, též budova, která je přenechána zaměstnancům poplatníka