dnes je 9.12.2023

Input:

80/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žijících živočichů, platné do 12.8.1992

č. 80/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 13. července 1965
o ochraně volně žijících živočichů
Ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství a se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody:
§ 1
Druhy živočichů volně žijících, které jsou součástí našeho přírodního bohatství, zejména které se vyskytují vzácně nebo jsou ve svém bytí ohroženy, jsou chráněny. Chráněni jsou živočichové živí i mrtví ve všech vývojových stadiích (vejce, larva, kukla, dospělý živočich), i jimi užívaná sídla (přirozená i umělá). Druhy chráněných živočichů jsou uvedeny v seznamu, který tvoří přílohu této vyhlášky.
§ 2
(1) Chráněné živočichy není dovoleno usmrcovat, chytat, záměrně rušit nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje či do jejich životního prostředí a chovat v zajetí. Není dovoleno ani ničit, poškozovat, sbírat nebo přemisťovat jejich vývojová stadia, ani jimi užívaná sídla (přirozená i umělá).
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jde-li o odborně vedené chovy čmeláků a mravenců, sloužící ke zvyšování jejich stavů ve volné přírodě.
(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na případy, kdy je zásah do životního prostředí nebo přirozeného vývoje chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku, anebo z důvodů hygienických. Jde-li však o druhy, které jsou v příloze označeny hvězdičkou (*), nebo o ojedinělý výskyt či výjimečné zahnízdění, lze nezbytný zásah provést jen podle odborných pokynů okresního orgánu státní ochrany přírody; tento orgán také stanoví, kdy jde o ojedinělý výskyt, nebo výjimečné zahnízdění.
§ 3
Kdo se ujme uhynulého chráněného živočichů, v příloze označeného hvězdičkou, je povinen neprodleně jej odevzdat nejbližšímu muzeu nebo orgánu státní ochrany přírody, popř. místní škole; pokud jde o ptáky a savce označení křížkem, ohlásí nález těmto orgánům, avšak uhynulého živočicha odevzdá mysliveckému hospodáři honitby, v níž byl uhynulý živočich nalezen.
§ 4
Organizace nebo osoba, chovající chráněného živočicha, který nepochází prokazatelně z řádně povoleného chovu nebo odchytu, je povinna oznámit krajskému orgánu státní ochrany přírody do 1 měsíce ode dne účinnosti této vyhlášky nebo ode dne, kdy chráněného živočicha vzala do chovu, jeho druh, přibližný věk a pohlaví, jakož i původ a způsob jeho nabytí a vyžádat si potvrzení o tomto hlášení.
§ 5
Organizace a osoby, které jsou oprávněny k chovu chráněných živočichů a ke zpracování jejich těl (i jejich částí a vývojových stadií) nebo které jsou oprávněny s nimi obchodovat (zoologické zahrady, preparátorské dílny, sběrny surovin, organizace provádějící odchyt, nákup, prodej, nebo vývoz živé zvěře), jsou povinny vést stránkovou a krajským orgánem státní ochrany přírody evidovanou knihu záznamů, ze které je zřejmé, kdy a od koho přijaly nebo nabyly chráněného živočicha (jeho části, jeho vývojové stadium), popř. komu byl živočich (jeho část, vývojové stadium) dále předán.
§ 6
(1) Oprávnění podle § 6