dnes je 21.5.2024

Input:

81/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém

č. 81/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 25. září 1945
o některých opatřeních v oboru spolkovém.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Nařízení a opatření z doby nesvobody, jimiž nebo podle nichž byly některé spolky rozpuštěny, se ruší.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje
a) na spolky, k jejichž zániku došlo v důsledku slučovacích a jednotících akcí v odborovém hnutí zaměstnaneckém a při organické výstavbě hospodářství,
b) na spolky, jejichž program není ve shodě se současnou politickou organisací veřejného života.
§ 2.
(1) Okresní národní výbory zřídí, aby zajištěný majetek spolků, rozpuštěných v době nesvobody, byl těmto spolkům vydán. Způsob uplatnění nároků na vrácení těch částí majetku, jež přešly do rukou třetích osob, bude upraven zvláštním předpisem.
(2) Spolky (§ 1), které hodlají obnoviti a dále vyvíjeti činnost, jsou povinny nejpozději do 2 měsíců po dni, kdy nabude účinnosti tento dekret, oznámiti spolkovému úřadu I. stolice, u něhož jsou zapsány ve spolkovém katastru, dvojmo vyhotoveným podáním dobu, kdy obnoví činnost, jakož i jména, povolání a bydliště členů předsednictva.
§ 3.
(1) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 31. března 1939, č. 97 Sb., jímž se mění zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z., o právu spolčovacím, a činí některá opatření týkající se spolků, se ruší.
(2) Spolkům, které zanikly podle čl. II a III vládního nařízení uvedeného v odstavci 1, může býti povoleno, požádají-li o to jejich poslední odpovědní zástupci, aby pokračovaly ve spolkové činnosti podle stanov platných před zánikem, pokud lze důvodně míti za to, že tyto spolky zanikly pod tlakem okupace. Povolení udílí úřad, který schválil stanovy spolku.
§ 4.
(1) Spolky německé a maďarské, jakož i spolky, jichž se týká ustanovení § 5 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, se rozpouštějí. Vyňaty jsou spolky, zřízené podle cís. patentu ze dne 26. listopadu 1852, č. 253 ř. z.
(2) Na majetek těchto spolků vztahují se předpisy o zajištění a konfiskaci nepřátelského majetku.
§ 5.
§ 6 zák. č. 134/1867 ř. z. se mění a bude zníti takto:
„(1) Odporuje-li spolek svým zamýšleným účelem nebo zařízením právnímu řádu nebo je-li státu nebezpečný nebo není-li jeho zřízení v zájmu veřejném, zakáže úřad jeho utvoření.
(2) Písemné rozhodnutí o zákazu s odůvodněním budiž vydáno do 2 měsíců od podaného oznámení (§§ 4 a 5), u oznámení, jež dojdou příslušnému úřadu do konce roku 1946, do 3 měsíců.“
§ 6.
Tento dekret nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.