dnes je 9.12.2023

Input:

81/1949 Sb., Vládní nařízení o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy, platné do 16.5.1954

č. 81/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. března 1949
o rozdělení výkonu působnosti pražských orgánů lidové správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24, odst. 1 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:
§ 1.
Působnost, kterou mají podle § 1, odst. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pražské orgány lidové správy, rozděluje se mezi ústřední národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory podle dalších ustanovení.
§ 2.
(1) Ústřední národní výbor vykonává na území hlavního města Prahy všechny úkoly lidové správy, které jinak náležejí do působnosti krajského národního výboru.
(2) Obvodní národní výbory vykonávají ve svých obvodech úkoly lidové správy, které jinak náležejí do působnosti okresních národních výborů a místních národních výborů, pokud požadavky jednotnosti správy hlavního města Prahy nebo důvody účelnosti nutně nevyžadují, aby tyto úkoly vykonával ústřední národní výbor.
(3) Náleží-li podle ustanovení odstavce 2 některá věc do působnosti obvodního národního výboru, nelze-li však určiti, který z národních výborů je místně příslušný, vyřídí věc obvodní národní výbor pro Prahu 1.
§ 3.
Podrobné předpisy k provedení ustanovení § 2 vydá po slyšení ústředního národního výboru příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 4.
Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na působnost pražských orgánů lidové správy v oboru národní bezpečnosti.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1949; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.