dnes je 21.7.2024

Input:

81/1951 Sb., Nařízení, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS), platné do 29.2.1956

č. 81/1951 Zb.
[zrušené č. 5/1956 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 3. října 1951,
kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS).
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách (dále jen „zákon“):
§ 1.
Dnem 1. listopadu 1951 nabývají účinnosti Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS), jakož i Dohoda o přepravě zboží (MGS) (obojí dále jen „Dohody“), které se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Pro přepravu, na niž se vztahují Dohody, neplatí jiné obdobné úmluvy.
§ 3.
Přijaté změny a doplňky Dohod uveřejní ministerstvo dopravy v Tarifním věstníku.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1951.
 
Zápotocký v. r.
Petr v. r.
 
Příloha ze dne 3. října 1951 č. 81 Sb.
(Překlad.)
DOHODA
o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku
(MPS).
Za účelem organizace přepravy cestujících a cestovních zavazadel v přímém mezinárodním styku:
ministerstvo dopravy, pošty a telegrafu v Tiraně, zastupující železnice Lidové republiky Albanie;
ministerstvo dopravy v Sofii, zastupující železnice Lidové republiky Bulharska;
ministerstvo dopravy a pošt v Budapešti, zastupující železnice Maďarské lidové republiky;
ministerstvo dopravy Německé demokratické republiky v Berlíně, zastupující Německou říšskou dráhu;
ministerstvo železnic ve Varšavě, zastupující železnice Polské republiky;
ministerstvo dopravy v Bukurešti, zastupující železnice Rumunské lidové republiky;
ministerstvo dopravy v Moskvě, zastupující železnice Svazu sovětských socialistických republik;
ministerstvo dopravy v Praze, zastupující železnice Československé republiky
sjednala svými zmocněnci tuto Dohodu:
Oddíl I.
Předmět a rozsah platnosti Dohody.
Článek 1.
Dopravní podniky.
Železnice zúčastněné na mezinárodním styku podle této Dohody jsou uvedeny v seznamu připojeném k Dohodě. Jejich zájmy zastupují ústřední úřady vyjmenované v tomto seznamu (příloha čís. 1).
Článek 2.
Přepravy, pro které platí tato Dohoda.
§ 1.
Tato Dohoda platí pro všechny přepravy cestujících a cestovních zavazadel, prováděné na podkladě přepravních listin mezinárodního styku na území alespoň dvou zemí, jichž železnice jsou zúčastněny na Dohodě, a platí výhradně na železnicích vyjmenovaných v seznamu připojeném k této Dohodě (příloha čís. 1).
§ 2.
Cestující a cestovní zavazadla se přepravují mezi stanicemi výše uvedených železnic, které jsou obsaženy v tarifu příslušné přepravy:
a) bez přestupování cestujících a bez překládání cestovních zavazadel na výměnných stanicích železnic, které mají stejný rozchod, jsou-li přímé vlaky nebo vozy;
b) s přestupováním cestujících a s překládáním cestovních zavazadel na výměnných stanicích železnic různého rozchodu nebo bez přestupování a bez