dnes je 9.12.2023

Input:

81/1952 Sb., Zákon o dani z představení, platné do 31.12.1959

č. 81/1952 Zb.
[zrušené č. 79/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z představení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel daně.
Daní z představení se zdaňuje příjem podniků a jiných pořadatelů, plynoucí jim z představení.
§ 2.
Kdo odvádí daň.
Daň z představení (dále jen „daň“) odvádějí podniky, zařízení, družstva, organisace, sdružení osob i jednotlivé osoby (dále jen „pořadatelé“), pořádající za vstupné přednášky, recitace, výstavy, divadelní, filmová a loutková představení, koncerty a jiná hudební, zpěvní a taneční provozování, estrády, cirkusová a varietní představení, kabarety, kolotoče, houpačky, skluzavky, střelnice, hry obratnosti, panoramata, panoptika, lidové veselice, projížďky na loďkách a zábavné jízdy na zvířatech, sportovní utkání, dostihy, taneční zábavy, taneční kursy a jiné podobné zábavy a představení (dále jen „představení“).
§ 3.
Co podléhá dani.
Dani podléhá celkový příjem pořadatele ze vstupného a všech jiných úplat, které se požadují od účastníků představení.
§ 4.
Osvobození a úlevy.
Osvobození od daně a úlevy stanoví vláda; v jednotlivých případech může povolit osvobození nebo úlevu ministerstvo financí.
§ 5.
Sazba daně.
Sazba daně se určuje od 5 % do 40 % z celkového příjmu ze vstupného a všech jiných úplat (§ 3); stanoví ji vláda.
§ 6.
Hlášení představení. Vstupenky.
(1) Pořadatelé jsou povinni hlásit národnímu výboru (§ 13) představení pořádaná za vstupné, z něhož se platí daň, nejpozději dva všední dny předem a předložit mu k označení (orazítkování) vstupenky.
(2) Pořadatelé jsou povinni vydat osobám, které zaplatily vstupné, vstupenku označenou (orazítkovanou) národním výborem a znějící na zaplacenou částku vstupného a vstupenku při vstupu na představení znehodnotit.
(3) Pořadatel není povinen předkládat a vydávat vstupenky, pořádá-li představení za dobrovolné vstupné.
(4) Národní výbor může v odůvodněných případech zprostit pořadatele povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 zcela nebo zčásti, jestliže tím nebude ohroženo zaplacení daně.
§ 7.
Splatnost daně.
(1) Daň z představení pořádaných v kalendářním týdnu je splatná do 5 dnů po jeho uplynutí.
(2) Ministerstvo financí může povolit nebo uložit pořadateli, aby platil daň v kratší nebo delší lhůtě.
(3) Fysické osoby jsou povinny zaplatit přiměřenou částku daně předem; od jiného pořadatele může národní výbor požadovat zaplacení předem, jestliže pořadatel nepořádá představení v obci pravidelně. Národní výbor může představení zapovědět, nebyla-li požadovaná částka zaplacena.
§ 8.
Placení daně.
Pořadatel vypočte daň a zaplatí ji národnímu výboru.
§ 9.
Daňové hlášení.
(1) Pořadatel je povinen předložit národnímu výboru ve lhůtě, ve které se platí daň (§ 7), daňové hlášení a připojit k němu neprodané vstupenky, které byly národním výborem označeny (orazítkovány).
(2) Požádá-li o to národní výbor, je pořadatel povinen hlášení vysvětlit, opravit nebo doplnit.
(3) Zjistí-li pořadatel dodatečně, že daňové hlášení, které předložil národnímu výboru,je nesprávné nebo neúplné, je povinen neprodleně to národnímu výboru oznámit a zároveň uvést, v čem záleží nesprávnost