dnes je 8.12.2023

Input:

81/1957 Sb., Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti, platné do 31.12.1995

č. 81/1957 Zb.
[zrušené č. 96/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o koncertní a jiné hudební činnosti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Účelem tohoto zákona je zajistit rozvoj koncertní a jiné hudební činnosti jako významné složky našeho kulturního života. Posláním koncertní a jiné hudební činnosti je přispívat ke zvyšování kulturní úrovně a k rozvoji umělecké a tvůrčí činnosti lidu.
§ 2
(1) Koncertní činností se rozumí veřejnosti přístupná vystoupení koncertních umělců, t. j. instrumentalistů, dirigentů, pěvců nebo tanečníků, kteří umělecky tvořivě provádějí dílo hudební s textem nebo bez textu, po případě dílo taneční.
(2) Jinou hudební činností se rozumí veřejnosti přístupná vystoupení instrumentalistů, dirigentů nebo zpěváků, kteří provádějí dílo hudební s textem nebo bez textu jako své hlavní povolání (hudebníci z povolání) nebo jako vedlejší povolání nebo příležitostně za úplatu (lidoví hudebníci).
Organizace pro koncertní a jinou hudební činnost
§ 3
(1) K řízení a organizování koncertní činnosti v kraji zřizují rady krajských národních výborů jako součást některého krajského kulturně osvětového zařízení krajská jednatelství; rada krajského národního výboru může však řízení a organizování koncertní činnosti v kraji svěřit krajskému symfonickému orchestru.
(2) Úkolem organizací uvedených v odstavci 1 bude zejména
a) pečovat o uměleckou a ideovou úroveň a ušlechtilý výchovný obsah koncertní a jiné hudební činnosti,
b) napomáhat pořadatelům veřejných produkcí v kraji při organizování koncertních a jiných hudebních produkcí,
c) pořádat veřejné koncertní a jiné hudební produkce v kraji a nabízet takové produkce jiným pořadatelům,
d) zprostředkovávat pořadatelům veřejných produkcí vystoupení koncertních umělců a jejich souborů.
(3) Podrobnosti o zřizování a úkolech krajských jednatelství stanoví směrnice, které vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí.
§ 4
(1) Ministr školství a kultury zřídí v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a s ministrem financí organizací, jejímž úkolem bude zejména
a) v oboru koncertní činnosti napomáhat krajským jednatelstvím (krajským symfonickým orchestrům) při organizování koncertů, zprostředkovávat přednostně pro krajská jednatelství (krajské symfonické orchestry) vystoupení vynikajících umělců a jich souborů, po případě takové umělce zaměstnávat,
b) v oboru jiné hudební činnosti evidovat všechny hudebníky z povolání, nabízet jejich vystoupení oprávněným pořadatelům a vybrané hudebníky z povolání zaměstnávat,
c) pořádat veřejné produkce v rozsahu stanoveném statutem,
d) v obou oborech obstarávat všechen zahraniční styk.
(2) Pověřenec školství a kultury zřídí v dohodě s pověřencem-předsedou Slovenského plánovacího úřadu a s pověřencem financí na Slovensku organizaci pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).
§ 5
(1) Organizace zřízené podle § 4 jsou právnické osoby. Jejich úkoly blíže vymezí a jejich uspořádání a způsob hospodaření upraví statuty, které vydá, pokud jde o organizaci