dnes je 2.12.2023

Input:

81/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice, platné do 31.12.1974

č. 81/1962 Zb.
[zrušené č. 44/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 27. července 1962
o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice
Ministerstva zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvy zahraničních věcí a financí podle § 38 a 54 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1
(1) Předměty dovážené pro vedoucí diplomatických zastupitelských úřadů působících v Československé socialistické republice (velvyslance, vyslance, chargés d'affaires) a pro jiné diplomatické osoby přidělené k těmto úřadům (rady, tajemníky, atašé, vojenské, obchodní a jiné přidělence a sekretáře-archiváře), dále pro vedoucí efektivních konzulárních úřadů cizích států působících v Československé socialistické republice a jejich zástupce (generální konzuly, konzuly, vicekonzuly), pokud jsou konzulárními úředníky z povolání a nejsou československými občany, jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu s podmínkou, že jich bude použito pro vlastní potřebu těchto osob nebo pro potřebu členů jejich rodin bydlících s nimi ve společné domácnosti.
(2) O celním osvobození cestovních potřeb, stěhovaných svršků a předmětů propuštěných bez celní prohlídky osob uvedených v odstavci 1 platí obecné celní předpisy.1)
§ 2
(1) Předměty dovážené pro diplomatické a efektivní konzulární úřady v Československé socialistické republice jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu s podmínkou, že jich bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.
(2) Celní osvobození podle odstavce 1 vztahuje se i na zařízení nově zřízených diplomatických a efektivních konzulárních úřadů a dovezený stavební a jiný materiál určený na opravu budov, v nichž tyto úřady sídlí.
§ 3
Za podmínek uvedených v § 1 a 2 jsou osvobozeny od cla a náhradní dávky za daň z obratu předměty dovážené pro mezinárodní organizace působící v Československé socialistické republice a jejich členy a pracovníky, požívají-li výsad a imunit na základě zvláštních smluv.
§ 4
Nejsou-li splněny podmínky, na nichž je poskytováno celní osvobození předmětů dovážených pro osoby, úřady a orgány požívající výsad a imunit v Československé socialistické republice, vyclívají se tyto předměty podle paušálního sazebníku.2)
§ 5
(1) Celní řízení a prohlídka dovezeného zboží se provede na ústní návrh doložený potvrzením adresáta popřípadě vedoucího úřadu nebo organizace, pro kterou se zásilka určena, že zboží bude použito pro potřebu adresáta nebo pro potřebu členů jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, popřípadě pro úřední potřebu.
(2) Potvrzení pro dosažení osvobození od cla podle § 1 odst. 1 může vydávat jen osoba mající nárok na celní osvobození z titulu své funkce.
§ 6
Nezachová-li některý stát zcela nebo zčásti vzájemnost, může být pro tento stát celní osvobození podle této vyhlášky vyloučeno nebo přiměřeně omezeno.
§ 7
(1) O celním osvobození podle této vyhlášky rozhoduje celnice nejbližší místu bydliště nebo