dnes je 8.12.2023

Input:

81/1965 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad, platné do 31.12.1971

č. 81/1965 Zb.
[zrušené č. 153/1971 Zb.]
Vládní nařízení
ze dne 13. července 1965
o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 44 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:
Článek I
Působnost v metodickém řízení účetní evidence a v dohledu nad jejím prováděním, příslušející ministerstvu financí podle § 44 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci a podle vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), přechází na Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky.
Článek II
Ustanovení § 11 odst. 2 vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), ve znění čl. I. vládního nařízení č. 120/1961 Sb., se nahrazuje těmito ustanoveními:
„(2) Za správnost a přípustnost uskutečněných operací zachycených v účetních dokladech jsou přímo odpovědni pracovníci, kteří provedení těchto operací v rámci své pravomoci nařídili nebo schválili: tito pracovníci jsou také povinni důsledně a soustavně zabezpečovat kontrolu jejich plnění.
(3) Pracovníci, kteří vyhotovují účetní doklady nebo se podílejí na jejich oběhu a zpracování, jsou povinni je zkontrolovat z hlediska jejich věcné správnosti, a to před jejich zaúčtováním. Výjimečně lze účetní doklady zkontrolovat po zaúčtování
a) jde-li o doklady, které se vyskytují ve velkém množství a jejich hodnotný úhrn je malý, nebo
b) vede-li organizace účetní knihy jako sestavy vyhotovené na strojích na děrné štítky nebo na samočinných počítačích a možnost kontroly účetních dokladů až po zaúčtování nezbytně vyplývá z postupu prací při mechanizovaném nebo automatizovaném zpracování účetních dokladů.
(4) Vedoucí organizace určí s přihlédnutím k míře závažnosti operací a se zřetelem k zvláštním podmínkám a potřebám organizace okruh operací, u nichž musí pracovníci, kteří vyhotovují účetní doklady nebo se podílejí na jejich oběhu a zpracování, zkontrolovat před zaúčtováním účetních dokladů také přípustnost operací, zachycených v účetních dokladech.
(5) Vedoucí organizace určí, kteří pracovníci a v jakém rozsahu budou kontrolovat účetní doklady a operace podle odstavce 3 a 4.
(6) Zjistí-li pracovník určený ke kontrole operací nepřípustnou operaci, ověřovanou účetními doklady, je povinen uvědomit o tom pracovníka, který ji nařídil nebo schválil; trvá-li tento na jejím provedení nebo nesouhlasí-li s opatřeními k odstranění následků již uskutečněné nepřípustné operace, je pracovník určený ke kontrole operací povinen uvědomit o tom písemně vedoucího organizace nebo jeho zástupce a v závažných případech také příslušnou krajskou komisi lidové kontroly a statistiky (městskou komisi lidové kontroly a statistiky v Praze), resp. Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky, jde-li o organizaci, podléhající podle stanovené působnosti orgánů lidové kontroly1pouze její kontrole.