dnes je 27.5.2024

Input:

82/1946 Sb., Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

č. 82/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. dubna 1946
o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Částky, podle nichž se řídí příslušnost finančních úřadů a důchodkových soudů, upravená v §§ 501, 516 a 517 trestního zákona důchodkového, se zvyšují na stonásobek.
§ 2.
Částky, jimiž se podle § 173 úředního návodu z roku 1835 k trestnímu zákonu důchodkovému řídí příslušnost finančních úřadů a důchodkových soudů, se zvyšují na třicetinásobek.
§ 3.
(1) Finanční úřady I. stolice mohou v upouštěcím řízení zmírniti nebo zcela prominouti pokutu, uvedenou v § 541, č. 1 trestního zákona důchodkového a v § 1, č. 1 nařízení ministerstva financí ze dne 26. února 1851, částka XIII, č. 52 ř. z. z roku 1852, nepřesahuje-li tato pokuta 5.000 Kčs a jde-li o případy hodné zvláštního zřetele.
(2) Finanční úřady II. stolice mohou v případech uvedených v odstavci 1 zmírniti nebo zcela prominouti pokutu, nepřesahuje-li 40.000 Kčs.
§ 4.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.