dnes je 17.4.2024

Input:

82/1950 Sb., Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel

č. 82/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 27. června 1950
o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel.
Ministr financí nařizuje podle § 13 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona, kterými se zrušují předpisy o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidlech, nabývají účinnosti dnem 3. července 1950.
(2) Tímto dnem pozbývají účinnosti, s výhradou ustanovení § 11 odst. 3 zákona, zejména:
a) celní a monopolní řád,
b) ustanovení § 4 obecného horního zákona,
c) zák. čl. XI/1868, o solném důchodku, a všechny předpisy o solném monopolu platné dosud na Slovensku,
d) zák. čl. XIV/1868, o tabákovém důchodku, a všechny předpisy o tabákovém monopolu platné dosud na Slovensku,
e) zákon č. 414/1919 Sb., jímž se zavádí monopol výbušných látek,
f) zákon č. 74/1920 Sb., jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů,
g) zákon č. 326/1921 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solném monopolu,
h) ustanovení § 1 vládního nařízení č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, pokud se za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření prohlašuje „Tabáková režie“,
ch) ustanovení § 87 odst. 1 č. 24 celního zákona č. 114/1927 Sb. a § 171 a část I přílohy A vládního nařízení č. 168/1927 Sb., jímž se provádí celní zákon,
i) zákon č. 270/1937 Sb., jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel,
j) ustanovení §§ 92 až 96 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů,
k) ustanovení § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státními finančními monopoly tabákovým, solným, výbušných látek a umělých sladidel,
l) ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském, pokud se jím z činnosti Velkodistribučního podniku vylučují předměty státních finančních monopolů tabákového, solného, výbušných látek a umělých sladidel.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
Kabeš v. r.