dnes je 3.12.2023

Input:

82/1952 Sb., Zákon o místních poplatcích, platné do 31.12.1990

č. 82/1952 Zb.
[zrušené č. 544/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o místních poplatcích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Místní poplatky (dále jen „poplatky“) spravují místní národní výbory jako své rozpočtové příjmy.
§ 2.
(1) Druhy poplatků, které jsou místní národní výbory povinny vybírat, stanoví vláda a předpisy o těchto poplatcích vydá ministr financí; v nich se upraví také věcné ručení, osvobození od poplatků a úlevy, následky nesplnění poplatkové povinnosti, promlčení, řízení, kontrola a dohled.
(2) Ministr financí může v předpisech o jednotlivém poplatku stanovit, že jej spravují jako svůj rozpočtový příjem okresní nebo krajské národní výbory.
(3) Vláda také stanoví, kdy může upravovat sazby poplatků v dohodě s ministerstvem financí ministerstvo, jehož působnosti se poplatky týkají, anebo kdy podle směrnic těchto ministerstev určí sazby poplatků národní výbory.
(4) Splatné a nezaplacené poplatky se vymáhají správní nebo soudní exekucí.
§ 3.
Národní výbory, které poplatky spravují, mohou
a) ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí snížit nebo prominout poplatek v jednotlivých případech;
b) povolit splátky nebo lhůtu k zaplacení poplatku, jestliže by neprodlené zaplacení bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.
§ 4.
Poplatníci jsou oprávněni a povinni spolupůsobit při kontrole, poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazní prostředky, předložit písemnosti a pomůcky týkající se skutečností rozhodných pro vyměření poplatku a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.
§ 5.
(1) Předpisy a opatření upravující věci, na které se vztahuje tento zákon, zůstávají v platnosti, dokud nebudou nahrazeny předpisy vydanými podle tohoto zákona.
(2) Dávku z přírůstku hodnoty nemovitostí a přirážku ke státnímu poplatku z převodu nemovitostí mezi živými vybírají národní výbory prozatím nadále podle dosavadních předpisů.
§ 6.
Zrušují se
1. ustanovení § 14 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby, a předpisy podle něho vydané;
2. ustanovení § 11 odst. 2 a 3 a § 16 odst. 4 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby, a předpisy podle nich vydané.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.