dnes je 3.12.2023

Input:

82/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací

č. 82/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 113/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 3. srpna 1962
o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
K provedení usnesení vlády ze dne 12. července 1962, kterým byly osvobozeny s účinností od 1. ledna 1963 podniky některých dobrovolných organizací od důchodové daně družstev a jiných organizací, stanoví ministerstvo financí podle § 11 odst. 3 písm. d) zákona č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organizací, ve znění zákona č. 59/1956 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí č. 128/1960 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací, se mění takto:
1. § 1 odst. 2 zní:
„Podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona podléhají dani podniky těchto organizaci: Čs. svazu zahrádkářů a ovocnářů, Čs. mysliveckého svazu, Čs. svazu rybářů, Čs. svazu včelařů, socialistických sdružení osob a spolků zřízených podle dřívějších všeobecných předpisů o spolčování a společné družstevní podniky jednotných zemědělských družstev.“
2. Kde se v dalších ustanoveních vyhlášky č. 128/1960 Sb. používá vymezení „podniky dobrovolných a jiných organizací“ [§ 3 odst. 2, § 4 odst. 2 druhá věta, § 5 odst. 3 a odst. 6 předposlední věta, § 7 odst. 3 písm. g)], rozumějí se tím podniky uvedené v bodě 1.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.
 
První náměstek ministra:
Dvořák v. r.