dnes je 17.4.2024

Input:

83/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

č. 83/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 30. září 1945
o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které konaly nebo konají služby v československé armádě v zahraničí, v 1. československé armádě na Slovensku a v partyzánských oddílech, pokud nebyly odvedeny, sluší pokládati za odvedené dnem jejich vstupu do příslušného vojenského nebo partyzánského útvaru.
§ 2.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilisačních vyhlášek národních výborů nebo jiných velitelství v zemích České a Moravskoslezské byly povolány do činné služby a skutečně ji nastoupily, sluší pokládati za příslušníky branné moci dnem presentace (nastoupení činné služby) a jejich služba po dobu války se pokládá za službu válečnou ve smyslu ustanovení § 28, odst. 1, písm. b) branného zákona.
§ 3.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilisační vyhlášky ministra národní obrany byly na Slovensku povolány k činné službě a skutečně ji nastoupily, sluší pokládati za odvedené podle ustanovení § 28, odst. 1, písm. c) a d) branného zákona, a to dnem presentace (nastoupením činné služby).
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
gen. Svoboda v. r.