dnes je 5.3.2024

Input:

83/1946 Sb., Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů

č. 83/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. dubna 1946
o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pracovní (učební) poměry osob, které pozbyly československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, zanikají dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, pokud v něm není stanoveno jinak.
(2) Uplynutím tří měsíců po dni, kdy tento zákon nabývá účinnosti, zanikají, pokud podle § 3 nebo § 4 nezanikly již dříve, pracovní (učební poměry
a) osob, uvedených v § 1, odst. 3 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení o československém státním občanství, vydané za účinnosti ústavního dekretu nebo neprokáží-li, že podaly žádost o vydání tohoto osvědčení a že žádost dosud bez jejich zavinění nebyla pravoplatně vyřízena,
b) osob, uvedených v § 1, odst. 4 téhož ústavního dekretu, nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení o národní spolehlivosti, vydané okresním národním výborem (okresní správní komisí) a schválené ministerstvem vnitra nebo neprokáží-li, že podaly žádost o vydání tohoto osvědčení a že žádost dosud bez jejich zavinění nebyla pravoplatně vyřízena,
c) osob, uvedených v § 2, odst. 1 téhož ústavního dekretu, nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise nebo zastupitelského úřadu) a
d) osob, jichž se týká § 4, odst. 2 téhož ústavního dekretu, neprokáží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce, že podaly žádost o vrácení československého státního občanství a že o ní nebylo dosud pravoplatně rozhodnuto bez jejich zavinění.
(3) Pracovní (učební) poměry osob, uvedených v odstavci 2, písm. c) a d), jakož i těch, jichž se týká § 2, odst. 3 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., zanikají dnem, kdy bude pravoplatně rozhodnuto, že se jim československé státní občanství nezachovává nebo nevrací.
(4) Dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, zanikají, pokud nezanikly již dříve, též pracovní (učební) poměry německých a maďarských státních příslušníků národnosti německé a maďarské, na něž se nevztahuje ústavní dekret č. 33/1945 Sb.
§ 2.
Osoby, jejichž pracovní (učební) poměry zanikly podle ustanovení § 1, jsou povinny pokračovati v práci v dosavadním působišti, je-li toho třeba ve veřejném zájmu, za podmínek stanovených pro osoby přidělené k práci podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 71 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státní občanství. O tom, zda pokračování v práci jest ve veřejném zájmu, rozhodne okresní úřad ochrany práce, v jehož obvodě jest závod, po slyšení zaměstnavatele, závodního zastupitelstva dotčeného závodu, příslušné zájmové organisace a příslušného orgánu jednotného odborového hnutí.
§ 3.
Pokud pracovní (učební) poměry osob