dnes je 26.2.2024

Input:

83/1948 Sb., Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy, platné do 31.12.1950

č. 83/1948 Zb.
[zrušené č. 29/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1948
o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Při ministerstvu financí zřizuje se fond pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy (v dalším jen „Fond“). Spravuje jej ministr financí. Fond je veden účetně odděleně od státního hospodářství. Jeho účetní závěrka obsahující zvláštní závěrku pro země české a zvláštní závěrku pro Slovensko se připojí jako příloha ke státnímu závěrečnému účtu.
§ 2.
Do fondu plynou příjmy
a) podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázoví dávce a o mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, pokud výnos dávek neplyne do Likvidačního fondu měnového,
b) podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň),
c) z jiných opatření stanovených zvláštními předpisy.
§ 3.
(1) Z Fondu se platí:
1. mimořádné příplatky
a) k výkupním cenám těchto rostlinných výrobků ze sklizně 1947: obilí (včetně uznaného osiva), luštěnin, olejnin (včetně semen), kukuřice (včetně osiva), brambor (včetně uznané sadby), pozdní zeleniny, suchých lusků kořenné papriky, řepy cukrovky a zelené čekanky;
b) k výkupním cenám hovězího a vepřového dobytka, jakož i mléka a selského másla dodaných v hospodářském roce 1947/48;
c) k úhradě nákladů spojených se zlevněním spotřebitelských cen konserv ze selat a masa ze selat určeného pro přímou spotřebu ve stavu syrovém nebo uzeném;
2. dopravní výdaje spojené s mimořádnou přepravou objemných krmiv drahou neb motorovými vozidly;
3. výdaje spojené s mimořádnými opatřeními na hubení mandelinky bramborové;
4. rozdíly mezi cenami dovezených osiv a sadeb bramborových, chlebového obilí, krmiv, olejnin (surovin pro výrobu jedlých tuků), zeleniny a brambor ze sklizně 1947, masa, sádla a jatečného dobytka a jejich cenami tuzemskými;
5. podpory zemědělcům, kteří pro mimořádné sucho nemohli odvésti na předepsaný kontingent žádné obilí neb odvedli jen nepatrné množství, až do úhrnné částky 500,OOO.OOO Kčs podle směrnic stanovených vládou;
6. částečné odškodnění do výše 12,000.000 Kčs těm zemědělcům, kteří buď vůbec nemohli odvésti žádnou kukuřici na předepsaný kontingent nebo odvedli v poměru k dodávkám v normálních letech jen nepatrné množství;
7. závazky ze záruky převzatí ministrem financí za úvěry na krytí ztrát a škod z prodeje hovězího dobytka rolníkům na úvěr a na krytí ztrát a škod vzniklých zemědělským družstvům při výkupu, přemísťování a prodeji selat a vepřů rolníkům na úvěr. Uspokojování těchto závazků provádí se podle obsahu záručních listin;
8. ztráty až do výše 30,000.000 Kčs vzniklé uhynutím, nemocí a úrazy dobytka buď při jeho přemísťování aneb z jiných příčin způsobených suchem, pokud tyto ztráty nejsou kryty pojištěním.
(2) Vláda stanoví usnesením výši mimořádných příplatků k výkupním cenám rostlinných a živočišných výrobků a ostatních