dnes je 21.7.2024

Input:

83/1952 Sb., Zákon o rozpočtech národních výborů, platné do 31.12.1958

č. 83/1952 Zb.
[zrušené č. 8/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o rozpočtech národních výborů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
Aby byl zajištěn další rozvoj místního hospodářství a kultury a aby byla zvýšena odpovědnost národních výborů za účelné a hospodárné vydávání finančních prostředků a za vybírání státních příjmů, buduje se soustava samostatných rozpočtů národních výborů, které jsou součástí státního rozpočtu.
§ 2.
Základní ustanovení.
(1) Každý národní výbor hospodaří podle vlastního rozpočtu.
(2) V rozpočtech národních výborů se soustřeďují a jimi se zajišťují prostředky k plnění úkolů národních výborů jako místních orgánů státní moci a k plnění úkolů jejich výkonných a správních složek a stanoví se vzájemné finanční vztahy národních výborů k podnikům místního průmyslu a komunálního hospodářství.
(3) Rozpočty národních výborů jsou součástí státního rozpočtu.
§ 3.
Výdaje.
(1) Národní výbory rozpočtují výdaje potřebné na rozvoj místního průmyslu a komunálního hospodářství, na vzdělání, na zdravotnictví, na plnění jiných úkolů a na vydržování místních orgánů státní moci a jejich výkonných a správních složek. Při tom se řídí státním plánem rozvoje národního hospodářství a programem své ostatní činnosti.
(2) Národní výbory jsou povinny plnit své úkoly co nejúčelněji a nejhospodárněji.
§ 4.
Příjmy.
(1) Rozpočtovými příjmy národních výborů jsou:
a) odvody podniků místního průmyslu a komunálního hospodářství,
b) daně, o nichž tak stanoví zvláštní předpisy, a místní poplatky,
c) výnos národního majetku spravovaného národním výborem, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
d) podíly na státních příjmech,
e) jiné příjmy.
(2) Vláda stanoví nařízením podmínky pro přijetí darů a jiných věnování a pro pořádání sbírek národními výbory.
(3) Národní výbory jsou povinny dbát, aby plně využily svých příjmových zdrojů a aby si opatřovaly nové vhodné příjmové zdroje ve své hospodářské činnosti.
§ 5.
Vztahy podniků místního průmyslu a komunálního hospodářství k rozpočtům národních výborů.
(1) V rozpočtech národních výborů se určí ve shodě se státním plánem rozvoje národního hospodářství části zisků, přebytky vlastních oběžných prostředků a jiné odvody podniků místního průmyslu a komunálního hospodářství a dále příděly těmto podnikům na financování investic, na zvýšení vlastních oběžných prostředků, na plánovanou úhradu nákladů a na ostatní plánované úkoly. O těchto vztazích platí zvláštní předpisy.
(2) Národní výbory jsou povinny dbát o to, aby rozvíjely a rozšiřovaly svou hospodářskou základnu; pečují, aby podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství, opatřujíce náležitě potřeby obyvatelstva a poskytujíce všestranně místní služby, vytvořily plánovitým rozvíjením své hospodářské činnosti, snižováním vlastních nákladů a odkrýváním a využíváním skrytých reserv bezpečný a spolehlivý zdroj rozpočtových příjmů národních výborů.
§ 6.
Vyrovnanost rozpočtu.
(1) Rozpočet národního výboru musí být vyrovnán.
(2) Rozpočtový zákon stanoví každoročně podíly na státních příjmech pro rozpočty krajů, krajské národní výbory stanoví podíly