dnes je 7.12.2023

Input:

83/1960 Sb., Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

č. 83/1960 Zb.
[zrušené nepriamo č. 3/1970 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 10. června 1960
o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1
Ustanovení čl. 10 Základních předpisů o plavbě na Dunaji, vydaných nařízením ministra dopravy č. 72/1953 Sb., o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, ve znění nařízení ministra dopravy č. 3/1956 Sb., zní:
„Čl. 10
Poznávací znaky
(1) Každá loď musí nést od východu do západu slunce na zádi a vlajka vlajku státu, kterému náleží.
(2) Kromě vlajky musí mít každá loď tyto poznávací znaky:
a) jméno nebo číslo lodi, umístěné na obou bocích a na zádi lodi tak, aby bylo viditelné zezadu; na kolesové lodi se jméno nebo číslo umísťuje na kolesnicích. Nejsou-li při bočním nebo postrkovém vleku nápisy na vlečné lodi viditelné, upevní se na zábradlí velitelského můstku na obou bocích lodi tabule se jménem nebo číslem lodi;
b) označení domovského přístavu nebo místa registrace, umístěné na zádi lodi;
c) úplný nebo zkrácený název organizace, které loď náleží (majitele lodi), umístěný na obou bocích přídě lodi; u lodi bez vlastního pohonu se umístí toto označení též na zádi lodi;
d) označení státní příslušnosti lodi počátečními písmeny státu, umístěnými za označením domovského přístavu nebo místa registrace; označení státu počátečními písmeny není třeba, jestliže je státní příslušnost lodi zřejmá z názvu organizace, které loď náleží (majitele lodi);
e) označení nejvyššího přípustného počtu cestujících na osobních lodích, umístěné na dobře viditelném místě uvnitř lodi;
f) označení nosnosti lodi v tunách na nákladních lodích, a to menšími písmeny na obou bocích lodi pod jménem nebo číslem lodi.
(3) K označení organizace, které loď náleží (majitele lodi), může být na komíně nebo na výfukovém krytu umístěn podnikový znak.
(4) U malých lodí (čl. 84 Základních předpisů) se jméno nebo číslo lodi umísťuje na obou bocích vnější strany lodi a název organizace, které loď náleží (majitele lodi), se umísťuje na viditelném místě na vnitřní nebo vnější straně lodi. Jméno nebo číslo lodi může být nahrazeno rejstříkovým číslem.
(5) Na záchranných loďkách a motorových člunech, jež patří k výstroji lodi, se umísťuje jméno nebo číslo lodi na vnitřní nebo vnější straně lodi.
(6) Všechny písemné poznávací znaky lodi se provádějí zřetelným latinským písmem a barvou, která se jasně odlišuje od pozadí. Kromě nápisů latinským písmem může být loď označena i nápisy národním písmem. Výška písmen a číslic, označujících jméno nebo číslo lodi, musí být nejméně 20 cm a u ostatních nápisů nejméně 15 cm. Na malých lodích musí být výška písmen nebo číslic, označujících jejich jméno nebo číslo, nejméně 10 cm. Šířka písmen a mezery mezi nimi musí být úměrné výšce písmen a rozměrům lodi.“
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Široký v. r.
dr. Vlasák v. r.