dnes je 9.12.2023

Input:

83/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci

č. 83/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. března 1964
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
Dne 15. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci. Výměnou nót obou stran vstoupila Dohoda - podle svého článku 8, odstavce 1 - v platnost dnem 1. března 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali, přejíce si dále posílit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tímto účelem o rozvoj vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republik
Otakara Šimůnka,
místopředsedu vlády a
předsedu Státní plánovací komise,
vláda Republiky Mali
Jean Marie Koné,
místopředsedu vlády,

kteří vyměnivše-si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Obě smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších vymožeností vědy a techniky k hospodářskému rozvoji svých zemí.
Článek 2
Spolupráce, jež bude uskutečňována podle článku 1 této Dohody, bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou poskytovat zejména:
a) výměnou expertů a odborných poradců v oblasti techniky a vědy,
b) usnadňováním odborného výcviku,
c) vypracováním projektů různých průmyslových závodů, plánů a technologických postupů a výkresů.
Článek 3
Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními stranami vždy pro určité časové období a budou pojaty do protokolu.
Článek 4
Rozsah práce expertů a odborných poradců, jejich odměny a ostatní pracovní podmínky budou sjednány mezi příslušnými organizacemi obou smluvních stran pro každý jednotlivý případ.
Článek 5
Všechny osoby vykonávající své úkoly na území druhé smluvní strany na základě této Dohody budou se při své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.
Článek 6
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že na svém území poskytne státním příslušníkům druhé smluvní strany všechny výhody nutné k úspěšnému provádění úkolů, které budou plnit na základě této Dohody.
Článek 7
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že zvláštní vědomosti získané na základě této Dohody nebudou sděleny třetí straně bez souhlasu druhé smluvní strany.
Článek 8
1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.
2. Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemně jeden rok předem.
3. V případě vypovězení Dohody se