dnes je 16.4.2024

Input:

83/1966 Sb., Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky

č. 83/1966 Zb.
ZÁKON
ze dne 27. října 1966
o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
Vycházejíc z dosažených výsledků rozvoje národního hospodářství a z hlavních směrů hospodářské politiky vytyčených XIII. sjezdem Komunistické strany Československa,
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Základem řízení národního hospodářství v letech 1966 až 1970 je čtvrtý pětiletý plán rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky (dále jen „čtvrtý pětiletý plán“), který vyjadřuje základní směry a cíle hospodářského rozvoje a hlavní prostředky a způsoby k jejich dosažení.
(2) Rozhodujícím úkolem čtvrtého pětiletého plánu je pokračovat v procesu konsolidace a rekonstrukce národního hospodářství urychlením tvorby zdrojů a uplatňováním principů a nástrojů zdokonalené soustavy plánovitého řízení a technického rozvoje; v optimálních proporcích a struktuře zvyšovat životní úroveň, posilovat rezervy, zabezpečovat obranyschopnost státu a vytvářet předpoklady pro ekonomickou efektivnost rozvoje národního hospodářství.
§ 2
Základní směry a cíle rozvoje národního hospodářství v období čtvrtého pětiletého plánu jsou:
1. dosáhnout ve srovnání s lety 1961 až 1965 takového zrychlení tempa růstu národního důchodu, aby jeho objem vzrostl o 22 až 24 %. Přírůstku národního důchodu dosáhnout především na základě zvyšování společenské produktivity práce. Realizovat rozhodující část přírůstku národního důchodu v průmyslu při zvýšení průmyslové výroby proti roku 1965 zhruba o 30 %;
2. podíl fondu akumulace na užitém národním důchodu zvýšit do roku 1970 za předpokladu nejvyšší efektivnosti vynaložených prostředků zhruba na 13 %, podíl akumulace do základních fondů na národním důchodu udržovat zhruba na úrovni 12 % a postupně zlepšovat složení a účinnost fondu akumulace. Investiční výstavbou vytvářet základy dalších strukturálních změn a zvýšit objem investic ve srovnání s obdobím 1961 až 1965 zejména
a) v základním průmyslu v odvětví energetiky zhruba o 41 % a v chemickém průmyslu zhruba o 45 %,
b) ve zpracovatelském průmyslu v odvětví spotřebního průmyslu zhruba o 46 % a v odvětví potravinářského průmyslu zhruba o 50 %,
c) v dopravě zhruba o 57 %.
3. Zvýšit kvalifikační strukturu a technickou vybavenost výzkumné a vývojové základny a její činnost soustředit především na perspektivní směry vytvářející předpoklady pro postupné uskutečňování strukturálních změn v národním hospodářství, pro zavádění progresivních výrobků a technologií a pro zefektivnění celého reprodukčního procesu. Objem prostředků vynakládaných na rozvoj vědy a techniky spojovat s jejich racionálním a efektivním využíváním, zejména vytvářením podmínek pro urychlenou realizaci výsledků technického rozvoje;
4. k zajištění proporcionality rozvoje a rozhodujících strukturálních přeměn
a) přednostně rozvíjet chemický průmysl jako předpoklad pro postupnou chemizaci národního hospodářství tak, aby objem chemické produkce vzrostl proti roku 1965 zhruba o 50 % a podíl chemického