dnes je 21.5.2024

Input:

84/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby

č. 84/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 30. září 1945
o přechodné úpravě délky presenční služby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci na Slovensku a byli odvedení v roce 1943, nebo byli povinni v roce 1943 pravidelným odvodem a byli nebo budou odvedeni z vlastní viny v pozdějších letech, jsou povinni vykonati bezprostředně po skončení pravidelné presenční služby (§ 1, odst. 1 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 267 Sb., o délce presenční služby) další činnou službu v trvání šesti měsíců.
(2) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci v zemích České nebo Moravskoslezské, narodili se v roce 1921 nebo 1922 a byli odvedeni v roce 1945, nebo budou odvedeni z vlastní viny v pozdějších letech, jsou povinni vykonati bezprostředně po skončení vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy (§ 2, odst. 1 zák. č. 267/1934 Sb.) další činnou službu v trvání jednoho měsíce.
(3) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci na Slovensku, narodili se v roce 1921 nebo 1922 a byli odvedeni v roce 1942 nebo v dřívějších letech a kteří dosud nevykonali bez vlastního zavinění presenční službu vůbec, nebo jen zčásti, překládají se do náhradní zálohy a jsou povinni vykonati bezprostředně po skončení vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy další činnou službu v trvání jednoho měsíce.
(4) O další činné službě zmíněné v předcházejících odstavcích platí vše to, co platí o pravidelné presenční službě.
(5) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci v zemi České nebo Moravskoslezské a byli odvedeni v letech 1938 a 1939, nebo v letech dřívějších a branci, kteří příslušejí domovským právem do některé obce na Slovensku a byli odvedeni v letech 1939 až 1941 nebo v letech dřívějších s určením do presenční služby, překládají se, pokud dosud nevykonali bez vlastního zavinění presenční službu vůbec, nebo vykonali ji jen zčásti, do náhradní zálohy.
(6) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci na Slovensku, byli odvedeni v letech 1941 a 1942 s určením ke službě v „Pracovnom sbore“ a jsou pro povolenou úlevu v plnění branné povinnosti na trvalé dovolené, nebo byli již přeloženi do zálohy, překládají se do náhradní zálohy, v níž jsou povinni vykonati vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy v délce pěti měsíců (§ 2 zák. č. 267/1934 Sb.).
§ 2.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
gen. Svoboda v. r.