dnes je 22.6.2024

Input:

84/1948 Sb., Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem, platné do 10.6.1951

č. 84/1948 Zb.
[zrušené č. 45/1951 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948
o závaznosti hospodářských a technických norem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může stanoviti pro všechny nebo jednotlivá hospodářská odvětví vyhláškou v Úředním listě, uveřejněnou na Slovensku též v Úředním věstníku, závaznost hospodářských a technických norem, vydaných Československou společností normalisační, po případě Elektrotechnickým svazem československým, jimiž se jednotně určují zejména tvary, rozměry, druhy, jakost, třídění, označování, způsob provádění, provedení nebo technické, bezpečnostní, dodací, zkušební a přejímací podmínky pro materiál, výrobky, stavební prvky, stavby, podniková zařízení a plodiny.
(2) Materiál, výrobky, stavební prvky, stavby, podniková zařízení a plodiny, pro něž byla stanovena závaznost hospodářských a technických norem, se smějí, pokud nejde o výzkumné a pokusné práce, vyráběti, stavěti, zřizovati nebo uváděti do oběhu jen, vyhovují-li podmínkám stanoveným v těchto normách.
(3) Ve vyhlášce podle odstavce 1 může býti stanoven omezený rozsah závaznosti hospodářských a technických norem, zejména u předmětů určených pro vývoz, a přechodná doba po jejím uplynutí nastává všeobecná závaznost.
(4) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může odvolati závaznost hospodářských a technických norem vyhláškou v Úředním listě, uveřejněnou na Slovensku též v Úředním věstníku.
§ 2.
(1) Příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku po slyšení příslušného pověřenectva, může v jednotlivých případech povoliti výjimky z ustanovení vyhlášky vydané podle § 1.
(2) Oprávnění podle odstavce 1 může příslušné ministerstvo přenésti v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady ve svém oboru působnosti na jiné úřady nebo orgány.
§ 3.
(1) Příslušné ministerstvo, na Slovensku zásadně prostřednictvím příslušného pověřenectva, dozírá na zachovávají ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho. Za tím účelem může žádati, aby mu osoby, jimž hospodářské a technické normy, prohlášené za závazné podle tohoto zákon, ukládají povinnosti, podávaly vysvětlení, a může svými orgány v rozsahu nezbytně nutném prováděti prohlídky provozních míst a zařízení, nahlédnouti do obchodních knih, technických výkresů, výrobních návodů a předpisů. U dopravních zařízení a podniků, jmenovitě u dopravních prostředků pro hromadnou dopravu, jakož i u jejich pomocných a vedlejších závodů, přísluší tato pravomoc ministerstvu dopravy, u zařízení československých pošt ministerstvu pošt.
(2) Oprávnění podle odstavce 1 může příslušné ministerstvo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady přenésti ve svém oboru působnosti na jiné úřady nebo orgány.
(3) Při výkonu dozoru podle odstavce 1 jest šetřiti ustanovení §§ 8 až 10 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního.
(4) Osoby,