dnes je 13.6.2024

Input:

84/1950 Zb., Vládne nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku

84/1950 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 27. júna 1950
o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku.
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov, a podľa § 8 ods. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení:
§ 1.
(1) Ústredné pasienkové konto, zriadené podľa § 8 zákona č. 90/1940 Sl.z., o povinnej úprave spoločných pastvín a o pasienkových kontách, sa zrušuje.
(2) Prostriedky ústredného pasienkového konta sa odvedú do štátnej pokladnice.
§ 2.
(1) Pôsobnosť prislúchajúca krajským národným výborom podľa § 7 ods. 1 vety prvej a § 9 ods. 2 zák. č. 90/1940 Sl.z. sa prenáša na okresné národné výbory.
(2) Pôsobnosť prislúchajúca Ministerstvu (Povereníctvu) pôdohospodárstva podľa § 7 ods. 1 vety druhej zák. č. 90/1940 Sl.z. a podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 81/1949 Sb. SNR, o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, sa prenáša na krajské národné výbory.
§ 3.
Ustanovenia § 10 ods. 2 a §§ 12 až 14 zák. č. 90/1940 Sl.z. sa zrušujú.
§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom vnútra a s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.
 
Zápotocký v.r.
Ďuriš v.r.