dnes je 16.4.2024

Input:

84/1952 Sb., Zákon o organisaci peněžnictví, platné do 31.12.1989

č. 84/1952 Zb.
[zrušené č. 158/1989 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o organisaci peněžnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Základní ustanovení.
§ 1.
Státní plán rozvoje národního hospodářství ukládá peněžnictví, aby provádělo kontrolu korunou nad výrobou a oběhem zboží, nad prováděním investic, nad plněním plánu zásobování a odbytu, nad plněním plánu snížení vlastní nákladů a plánu produktivity práce, nad zrychlováním obratu oběžných prostředků, nad uskutečňováním zásady hospodárnosti a nad upevňováním a dodržováním zásad chozrasčotu. Ukládá mu dále, aby byla věnována péče vzrůstu úspor pracujících a jejich využití k budování socialistického hospodářství. Aby peněžnictví mohlo účinněji plnit všechny tyto úkoly, provádějí se změny v jeho organisaci.
§ 2.
Peněžní a úvěrovou soustavu tvoří státní peněžní ústavy, kterými jsou
1. Státní banka československá,
2. Investiční banka,
3. státní spořitelny.
§ 3.
(1) Státní banka československá je jedinou emisní bankou, bankou pro poskytování krátkodobých úvěrů a pokladním a zúčtovacím ústředím Československé republiky jak na území republiky tak i ve styku s cizinou.
(2) Investiční banka provádí financování investic a poskytování dlouhodobého úvěru.
(3) Státní spořitelny pečují především o sběr peněžních úspor pracujících ve formě vkladů a státních půjček a spravují je. Další úkoly stanoví jim ministerstvo financí.
§ 4.
Státní peněžní ústavy jsou samostatné právnické osoby. Neručí za závazky státu, leč by výslovně takovou záruku převzaly. Stát ručí za závazky státních peněžních ústavů, pokud je tak výslovně stanoveno.
§ 5.
Ministerstvo financí může se souhlasem vlády ponechat v činnosti některé dosavadní peněžní ústavy v nezměněné právní formě, změnit jejich právní formu, zrušit je, nebo zřídit nové peněžní ústavy a určit jejich právní formu.
§ 6.
(1) Státní peněžní ústavy požívají právní ochrany a oprávnění, která příslušejí národním podnikům.
(2) Výpisy z knih státních peněžních ústavů jsou vykonatelným exekučním titulem.
ČÁST DRUHÁ.
Státní banka československá.
§ 7.
Státní banka československá podléhá vrchnímu vedení ministra financí.
§ 8.
Státní banka sestavuje a předkládá návrhy úvěrového a pokladního plánu ministru financí, který je po projednání předkládá ke schválení vládě.
§ 9.
(1) Státní banka má statutární fond, všeobecný reservní fond, fond základních prostředků a odpisový fond.
(2) Státní banka může se souhlasem ministra financí zřizovat i jiné fondy.
§ 10.
(1) Statutární fond činí 5 miliard Kčs a slouží k zabezpečení závazků banky. Vláda může podle potřeby statutární fond zvýšit a určit, z jakých prostředků se zvýšená část statutárního fondu doplní.
(2) Do všeobecného reservního fondu plynou příděly ze zisku tak dlouho, až dosáhne výše statutárního fondu.
§ 11.
(1) Zisk, který zůstane po přídělech fondům, zřízeným podle § 9 odst. 2, a po odečtení příspěvků stanovených zákony, rozdělí se tak, že všeobecnému reservnímu fondu připadne 50 % a 50 % se odvede do státního rozpočtu.
(2) Ztráta Státní banky se hradí z příslušných fondů; pokud fondy k úhradě ztráty nestačí, hradí ji