dnes je 21.4.2024

Input:

84/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi, platné do 9.11.1965

č. 84/1963 Zb.
[zrušené č. 113/1965 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. listopadu 1963
o Státní mzdové komisi
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Státní mzdová komise je ústřední orgán vlády, který podle zásadních směrnic vlády a v dohodě s Ústřední radou odborů řídí mzdovou politiku.
§ 2
Předsedu Státní mzdové komise a ostatní její členy jmenuje a odvolává vláda.
§ 3
Ministři a ostatní vedoucí ústředních orgánů jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky podle zásadních směrnic vlády nebo podle směrnic Státní mzdové komise vydaných na základě směrnic vlády. Při provádění mzdové politiky postupují v dohodě s orgány Revolučního odborového hnutí.
§ 4
Podrobnější vymezení působnosti Státní mzdové komise stanoví statut, který na návrh Státní mzdové komise schvaluje vláda. Vláda též podrobněji vymezí působnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy na úseku mzdové politiky.
§ 5
Státní mzdová komise, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy vydávají k zabezpečení svých úkolů při řízení a provádění mzdové politiky obecně závazné mzdové předpisy.
§ 6
Zrušuje se vládní nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise, ve znění čl. IV zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 60/1956 Sb.
§ 7
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.