dnes je 21.4.2024

Input:

84/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů, platné do 31.8.1970

č. 84/1965 Zb.
[zrušené č. 11/1971 Zb.]
Vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 7. července 1965
o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) a podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:
ČÁST I
Učební obory
§ 1
(1) Počínaje školním rokem 1966/67 budou učni vychováváni v učebních oborech a za podmínek uvedených v příloze 1 této vyhlášky. Tyto učební obory a podmínky platí výjimečně i pro učně, jejichž výchova v učebním poměru začne školním rokem 1965/66, dá-li k tomu povolení ministerstvo školství a kultury na návrh příslušného ústředního orgánu podaného v dohodě se Státní plánovací komisí. Povolení lze udělit, jsou-li vytvořeny všechny podmínky pro výchovu a vzdělávání učňů.
(2) Nebude-li povolena výjimka uvedená v odstavci 1, výchova učňů, která začne školním rokem 1965/66, se dokončí v učebních oborech a za dobu vyplývající z dosavadních předpisů; vyhrazení oboru pro hochy nebo dívky, počet učňů na jednoho mistra odborného výcviku a zařazení učebních oborů do kategorií pro stanovení měsíční odměny a preference se však řídí již přílohou 1 této vyhlášky. Délka přípravného období se upravuje v tříletých učebních oborů na 22 měsíců a u dvouletých učebních oborů na 10 měsíců.
(3) U učňů, kteří ve školním roce 1965/66 jsou v druhém nebo třetím roce učebního poměru, se dokončí výchova v učebních oborech a za podmínek vyplývajících z dosavadních předpisů; počet učňů na jednoho mistra odborného výcviku a zařazení učebních oborů do kategorií pro stanovení měsíční odměny a preference se však řídí již přílohou 1 této vyhlášky. Pro délku přípravného období platí ustanovení odstavce 2.
§ 2
Mládež musí být způsobilá pro zvolený učební obor a při vzniku učebního poměru splňovat stanovené podmínky.
§ 3
Teoretické vyučování učňů v učebních oborech skupiny 16 Rukodílná umělecko řemeslná výroba zajišťuje Školský ústav umělecké výroby v Praze.
ČÁST II
Finanční a hmotné zabezpečení učňů
§ 4
Doba učebního poměru
Doba učebního poměru se dělí podle náročnosti jednotlivých učebních oborů a délky učební doby na přípravné období a období odborného rozvoje.
§ 5
Měsíční odměny
(1) V přípravném období obdrží učni měsíční odměnu v rozpětí kategorie, do níž je učební obor zařazen. Výše měsíční odměny v jednotlivých kategoriích se stanoví:
v kategorii A
v I. roce přípravného období na 40, - až 60, - Kčs;
v II. roce přípravného období na 80, - až 120, - Kčs;1)
v kategorii B
v I. roce přípravného období na 35, - až 50, - Kčs;
v II. roce přípravného období na 55, - až 90, - Kčs;
v kategorii C
v I. roce přípravného období na 30, - až 40, - Kčs;
v II. roce přípravného období na 40, - až 70, - Kčs.
(2) Měsíční odměna se poskytne učňům v přípravném období bez ohledu, zda vykonávají odborný výcvik nebo se zúčastní vyučování; poskytuje se i za dobu jejich pracovní