dnes je 29.2.2024

Input:

84/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků, platné do 30.6.1975

č. 84/1966 Zb.
[zrušené č. 54/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro finance, ceny a mzdy
ze dne 17. října 1966,
kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků
Státní komise pro finance, ceny a mzdy stanoví podle § 33 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb.:
§ 1
Pracovníkům odměňovaných podle mzdových předpisů měsíční mzdou se průměrný výdělek pro účely náhrad mezd vypočítává tak, že se k přiznané základní mzdě připočítá průměr ostatních započitatelných proměnlivých složek mzdy (§ 33 odst. 1 až 3 vládního nařízení č. 66/1965 Sb.). Těmto pracovníkům se tedy poskytuje jako náhrada mzdy poměrná část přiznané základní mzdy zvýšená o průměr započitatelných proměnlivých složek mzdy; jde-li o nepřítomnost v práci kratší než jedna směna, náhrada mzdy se o tento průměr nezvyšuje.
§ 2
Pracovníkům odměňovaným podle mzdových předpisů hodinovými mzdovými tarify se průměrný výdělek pro účely náhrad mezd při překážkách v práci kratších než jedna vypočítává z hrubého výdělku (§ 33 odst. 1 až 3 vládního nařízení č. 66/1965 Sb.), do něhož se nezahrnuje mzda za práci přesčas ani příplatek za tuto práci. Bylo-li však pracovníku poskytnuto za práci přesčas náhradní volno, mzda za tuto práci se do hrubého výdělku zahrnuje.
§ 3
(1) Do hrubého výdělku se zahrnují, i když jsou zvláštním opatřením osvobozeny od daně ze mzdy,
a) mzdy a odměny nevidomým občanům,
b) odměny členům záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro riziková pracoviště,
c) část základní mzdy poskytované pracovníkům československých zastupitelských úřadů a jiným pracovníkům trvale pověřeným výkonem služby v zahraničí,
d) mzdy, z nichž se daň ze mzdy nesráží podle mezinárodních ujednání o zamezení dvojího zdanění.
(2) Do hrubého výdělku se zahrnuje dále část mzdy, která se pracovníku sráží na základě pravomocně uloženého nápravného nebo kárného opatření.
§ 4
Mzda ve výši průměrného výdělku ve smyslu § 115 zákoníka práce při převedení pracovníka odměňovaného hodinovým mzdovým tarifem na jinou práci na dobu kratší než jedna směna se vypočítává způsobem uvedeným v § 2 této vyhlášky; při převedení na jinou práci na delší dobu se mzda vypočítává z průměrného výdělku zjištěného podle § 30 až 34 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. U pracovníků odměňovaných měsíční mzdou se postupuje podobně podle § 1 této vyhlášky.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.
 
Náměstek ministra-předsedy:
Ing. Hůla v. r.