dnes je 22.6.2024

Input:

85/1949 Sb., Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory, platné do 30.6.1950

č. 85/1949 Zb.
[zrušené č. 64/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. března 1949,
jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Okresní a zemské vyživovací komise, zřízené podle § 7 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb., o státním příspěvku vyživovacím, se zrušují. Působnost okresních vyživovacích komisí přechází na okresní národní výbory a působnost zemských vyživovacích komisí, bez újmy ustanovení odstavce 2, na krajské národní výbory.
(2) Působnost příslušející zemským vyživovacím komisím v případech, v nichž osoba uplatňující nárok bydlí mimo území Československé republiky, a působnost příslušející zemské vyživovací komisi v Praze v případech, není-li povolaný československým občanem, přechází na ústřední národní výbor v Praze.
§ 2.
V řízení, které bylo již zahájeno před okresní nebo zemskou vyživovací komisí, se pokračuje podle ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). Pokud však v takovém řízení běží v den vyhlášení tohoto zákona lhůta, platí o ní dosavadní předpisy, podle nichž se vyřídí také odvolání podané zástupcem finanční správy ve vyživovací komisi.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.