dnes je 21.7.2024

Input:

85/1952 Sb., Zákon o pojišťovnictví, platné do 31.12.1966

č. 85/1952 Zb.
[zrušené č. 82/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o pojišťovnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Aby pojišťovnictví mohlo v souladu s rozvojem národního hospodářství účelně plnit své poslání při budování socialismu, zejména vytvářením pojistného fondu k úhradě škod vznikajících družstvům a místnímu hospodářství i občanům z nahodilých událostí, upravuje se jeho činnost a organisace.
(2) K pojišťovnictví náleží provozování pojištění a zajištění.
Oddíl II.
Provozování pojištění.
Právní poměry
§ 2.
(1) Československá pojišťovna přestává být národním podnikem a organisuje se jako státní pojišťovací ústav; ústav se nazývá Státní pojišťovna.
(2) Státní pojišťovnu tvoří hlavní správa v ministerstvu financí a její orgány, jimiž jsou oblastní správa pro Slovensko, krajské správy a inspektoráty.
§ 3.
(1) Státní pojišťovna je právnickou osobou; hospodaří podle zásad chozrasčotu a sestavuje samostatnou rozvahu.
(2) Z majetku, který má Státní pojišťovna ve správě, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek za státem; stát neručí za závazky Státní pojišťovny.
Činnost.
§ 4.
(1) Státní pojišťovna má na území Československé republiky výlučné právo provozovat pojištění majetku a osob formou pojištění povinného i dobrovolného.
(2) Státní pojišťovna se účastní zábranné péče podle směrnic, které vydá ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
(3) Výlučné právo Státní pojišťovny provozovat pojištění osob se nedotýká pojišťování dávek podle předpisů o národním pojištění a předpisů obdobných.
§ 5.
(1) Proti škodám požárním, krupobitním a dalším, které určí vláda, jsou povinně pojištěny
a) národní majetek ve správě národních výborů a zemědělský majetek jimi převzatý podle zvláštních předpisů do vlastního hospodaření.
b) národní majetek ve správě podniků zapojených na rozpočty národních výborů a bytový majetek v národní správě těchto podniků,
c) plodiny, hospodářská zvířata a ostatní movité věci jednotných zemědělských družstev.
(2) Národní majetek ve správě státních orgánů, pokud nejde o národní výbory, a ve správě národních podniků se nepojišťuje. Výjimky stanoví vláda na návrh ministra financí.
§ 6.
(1) Vláda stanoví rozsah a podmínky povinného pojištění.
(2) Vláda se může usnést na zavedení dalších druhů povinného pojištění nebo na rozšíření povinného pojištění na další okruh osob. Vláda může také povinné pojištění omezit.
§ 7.
Výpisy z knih Státní pojišťovny o pojistném za povinné pojištění jsou vykonatelným exekučním titulem; pojistné se vymáhá soudní nebo správní exekucí.
§ 8.
Předpisy o pojištění zákonné odpovědnosti za provoz motorových vozidel zůstávají nedotčeny.
§ 9.
Ministerstvo financí určuje, které druhy dobrovolného pojištění mohou být provozovány, a vydá pro ně pojistné podmínky a sazby.
§ 10.
Zaměstnanci Státní pojišťovny jsou státními zaměstnanci v oboru působnosti ministerstva financí.
§ 11.
Spolupráce s národními výbory.
Národní výbory spolupracují s orgány Státní pojišťovny, sledují jejich činnost a napomáhají jim při plnění jejich úkolů.
§ 12.
Statut.
Organisaci a působnost