dnes je 2.12.2023

Input:

85/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů, platné do 4.1.1963

č. 85/1961 Zb.
[zrušené č. 1/1963 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. srpna 1961
o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
Vycházejíc ze směrnic ústředního výboru komunistické strany Československa upevnit ústřední řízení národních výborů, lépe zajišťovat konkrétní pomoc národním výborům a těsněji koordinovat činnost ministerstev (ústředních orgánů) ve vztahu k národním výborům a zřídit za tím účelem vládní komisi pro národní výbory a Ústřední úřad pro věci národních výborů,
předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Ústřední úřad pro věci národních výborů se zřizuje při vládě jako ústřední orgán státní správy.
§ 2
Hlavním úkolem Ústředního úřadu pro věci národních výborů je připravovat pro vládu (její orgány) návrhy týkající se výstavby a činnosti národních výborů a rozpracovávat otázky dalšího rozvoje národních výborů a jejich úlohy ve vyspělé socialistické společnosti. Podle pokynů vlády (jejích orgánů) Ústřední úřad pro věci národních výborů pomáhá národním výborům plnit jejich úkoly a odhalovat vznikající nedostatky a v těsném styku s národními výbory a za pomoci ministerstev (ústředních orgánů) zajišťuje jejich překonání; organizuje výměnu zkušeností z organizátorské a výchovné práce národních výborů, zevšeobecňuje a rozšiřuje kladné zkušenosti z této práce; koordinuje činnost ministerstev ve vztahu k národním výborům, zejména vydávání právních předpisů a směrnic, pořádání celostátních porad a jiných akcí a poskytování pomoci národním výborům při řešení problémů rozvoje jednotlivých odvětví, a plní další úkoly, kterými jej vláda (její orgány) pověří. Při výkonu této činnosti je oprávněn kontrolovat práci národních výborů.
§ 3
(1) Do působnosti Ústředního úřadu pro věci národních výborů přecházejí z ministerstva vnitra věci v oboru územního členění státu, zajišťování socialistického pořádku národními výbory, dobrovolných organizací a shromáždění, matrik, jakož i organizačně technických příprav voleb, poměrů poslanců a systemizace aparátu národních výborů.
(2) Na úseku služeb obyvatelstvu a místního průmyslu Ústřední úřad pro věci národních výborů zajišťuje jednotné řešení zásadních otázek metodických, mzdových a cenových, technického rozvoje, přípravy a kvalifikace kádrů a dále též provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o správě bytového majetku.
(3) Při plnění svých úkolů může Ústřední úřad pro věci národních výborů vydávat na základě zákonů a vládních zařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.
§ 4
V čele Ústředního úřadu pro věci národních výborů je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda.
§ 5
Působnost a organizaci Ústředního úřadu pro věci národních výborů podrobněji upraví statut, který schvaluje vláda.
§ 6
Ministerstva (ústřední orgány) a národní výbory těsně spolupracují s Ústředním úřadem pro věci národních výborů a poskytují mu potřebnou pomoc při plnění jeho úkolů. Ministerstva jsou povinna s ním projednávat