dnes je 16.4.2024

Input:

85/1962 Sb., Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje, platné do 30.6.1966

č. 85/1962 Zb.
[zrušené č. 38/1966 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 1962
o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje
Zvýšená odpovědnost ústředních orgánů a výrobních a obchodních organizací za uspokojování potřeb národního hospodářství uceleným sortimentem výrobků nejen v potřebném množství, ale i v jakosti a užitné a výtvarné hodnotě musí vést tyto orgány a organizace k tomu, aby na všech úsecích své činnosti za tvůrčí účasti všech pracujících vytvářely předpoklady pro zavádění nových výrobků, dosahujících světové úrovně, jež by co nejlépe uspokojovaly potřeby obyvatelstva v souladu s ekonomickými a kulturními podmínkami vyspělé socialistické společnosti a v souladu s celkovou úrovní rozvoje národního hospodářství.
Vláda Československé socialistické republiky proto stanoví:
§ 1
Odpovědnost za zavádění nových výrobků
(1) Za zavádění nových výrobků do výroby a jejich uvádění na trh odpovídají výrobní ministerstva, ministerstva vnitřního a zahraničního obchodu, Ústřední úřad pro věci národních výborů, rady krajských národních výborů, Ústřední svaz výrobních družstev, Ústřední svaz spotřebních družstev a jejich podřízené organizace.
(2) Orgánem vlády pro zavádění nových druhů zboží, obalů a zlepšení jakosti je Komise pro zavádění nových druhů zboží, zlepšení jakosti a balení. Úkoly a složení komise upravuje její statut.
§ 2
Pojem nového výrobku
Nový výrobek se musí lišit od dosavadních výrobků novými vlastnostmi nebo funkcí a v souladu se zájmy celé společnosti musí lépe nebo účelněji uspokojovat potřeby obyvatelstva. Jde zejména o výrobek,
a) u něhož je použito nových materiálů (surovin, pomocných materiálů), nových úprav, nových dosud nepoužívaných směsí, nové techniky (technologie a konstrukce) apod., nebo
b) který byl vyroben z dosavadních materiálů, avšak použitých novým způsobem, v nových tvarech, konstrukcích, vazbách, dekorech, typech apod.
§ 3
Perspektivní koncepce zavádění nových druhů zboží
(1) Zavádění nových druhů zboží, které mají v souladu s potřebami a možnostmi národního hospodářství stále lépe a účelněji uspokojovat potřeby obyvatelstva, je nedílnou součástí řídící práce výrobních ministerstev, ministerstva vnitřního obchodu a všech ostatních orgánů pro řízení výroby a obchodu. Ministerstva a ostatní ústřední orgány pomáhají výrobním podnikům při zavádění nových druhů zboží a řeší zásadní otázky s tím spojené. Součástí projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů při přípravě perspektivních a ročních plánů je vzájemná dohoda o perspektivní koncepci a ročním plánu zavádění nových druhů zboží. Současně je třeba projednávat i vyřazování nevyhovujících druhů zboží z výroby a běžného prodeje. Zavádění nových druhů zboží a vyřazování nevyhovujících druhů zboží se provádí tak, aby byly sladěny zájmy společnosti se zájmy spotřebitelů. Pokud by se v odůvodněných případech výjimečně měl snížit čistý důchod pro společnost, musí o zavedení nových druhů zboží a vyřazení nevyhovujících druhů rozhodnout příslušné ústřední orgány ještě před zahájením vývoje nového druhu zboží.
(2) Organizace vnitřního obchodu určené metodickými