dnes je 25.2.2024

Input:

85/1966 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací, platné do 28.2.1979

č. 85/1966 Zb.
[zrušené č. 10/1978 Zb.]
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 7. listopadu 1966
o platebním styku a zúčtování na účtech organizací
Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 6 odst. 5 zákona č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé a podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje tuzemský platební styk organizací, jakož i zúčtování mezi Státní bankou československou (dále jen „banka“) a tuzemskými organizacemi na účtech organizací vedených u banky.
(2) Pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak, vykonávají činnost banky na úseku platebního styku a zúčtovávají pobočky, popř. jiné organizační jednotky banky (dále jen „pobočky“).
Zřizování a vedení účtů a zúčtování na účtech organizací
§ 2
Zřizování účtů a podúčtů
(1) Pobočky zřizují organizacím účty, popř. podúčty podle části jedenácté hospodářského zákoníku a podle všeobecných podmínek banky (§ 53).
(2) Účty, popř. podúčty se zřizují na základě dohody uzavřené mezi bankou a organizací.
(3) Ustanovení podle odst. 2 se nevztahuje na účty popř. podúčty zřízené organizacím povinně podle právních předpisů, na základě opatření příslušného orgánu nebo z provozních důvodů banky.
§ 3
Disponování s prostředky na účtě
(1) Pobočky provádějí platby, popř. jiná zúčtování na účtech organizací zpravidla na podkladě příkazů plátců; na podkladě příkazů příjemců jen v případech stanovených touto vyhláškou.
(2) Příkazy, jimiž organizace disponují s prostředky na svém účtě, podepisují vždy aspoň dvě osoby, a to bez ohledu na pořadí, v jakém jsou uvedeny v podpisových vzorech.
(3) Pobočky zkoumají, zda podpisy na příkazech odpovídají podpisovým vzorům jen na příkazech plátce a v případech podle § 37 této vyhlášky.
Práva a povinnosti banky
§ 4
(1) Pobočky zúčtovávají realizovatelné příkazy bez splatnosti a došlé úhrady týž, nejpozději příští pracovní den po dni, kdy je obdržely, není-li v této vyhlášce stanoveno jinak. Příkazy bez splatnosti, týkající se investičních dodávek nebo geologických prací, zúčtují pobočky nejpozději do tří pracovních dnů po dni, kdy je obdržely.
(2) V posledních deseti dnech roku jsou pobočky oprávněny provést uvedená zúčtování až o tři pracovní dny později, pokud organizace nedohodnou s pobočkami předložení realizovatelných příkazů tak, aby uvedené lhůty mohly být dodrženy.
(3) Realizovatelné příkazy se splatností, pokud je pobočky obdržely nejpozději den před splatností (příkazy týkající se investičních dodávek nebo geologických prací tři pracovní dny před splatností), se zúčtují v den splatnosti. Pokud den splatnosti připadne na den pracovního klidu, zúčtují pobočky tyto příkazy příští pracovní den. Obdrží-li pobočky příkazy se splatností v den splatnosti (u investičních dodávek nebo geologických prací dva pracovní dny před splatností) nebo později, zúčtují se podle ustanovení odst. 1.
(4) Volné soboty vyplývající z pravidelného rozvržení stanovené týdenní pracovní doby v pobočkách se do lhůt stanovených pro úkony banky touto