dnes je 8.12.2023

Input:

85/1968 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech

č. 85/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 369/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 27. června 1968,
kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
(1) Ustanovení zákona č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, která upravují vztah Ústřední komise lidové kontroly k vládě, a dále ustanovení tohoto zákona o závodních komisích lidové kontroly se zrušují.
(2) Zákon č. 70/1967 Sb. se proto mění takto:
1. Ustanovení § 2 zní:
„Soustavu komisí lidové kontroly tvoří
a) Ústřední komise lidové kontroly jako kontrolní orgán Národního shromáždění,
b) Komise lidové kontroly Slovenské národní rady jako kontrolní orgán Slovenské národní rady a oblastní orgán Ústřední komise lidové kontroly,
c) komise lidové kontroly národních výborů jako jejich kontrolní orgány.“
2. V § 3 se vypouští ustanovení odstavce 2 a ustanovení odstavce 3, který se označuje jako odstavec 2, zní:
„(2) Zastupitelský sbor může odvolat jednotlivé členy komise, kterou zvolil, a na místo odvolaných členů zvolit nové členy.“
3. Ustanovení § 4 zní:
„(1) Komise lidové kontroly vyššího stupně je oprávněna při plnění kontrolních úkolů jí uložených vyžadovat součinnost komisí lidové kontroly nižšího stupně a dávat jim za tím účelem pokyny.
(2) Komise lidové kontroly vyššího stupně metodicky řídí komise lidové kontroly nižšího stupně.“
4. Ustanovení § 7 zní:
„(1) Ústřední komise lidové kontroly plní úkoly, které jí uloží Národní shromáždění; za svou činnost odpovídá Národnímu shromáždění.
(2) Předsednictvo Národního shromáždění schvaluje plán činnosti Ústřední komise lidové kontroly.
(3) Ústřední komise lidové kontroly podává zprávy o své činnosti Národnímu shromáždění.“
5. Ustanovení § 8 zní:
„Ústřední komise lidové kontroly je oprávněna k plnění úkolů uložených Národním shromážděním vyžadovat součinnost ostatních komisí lidové kontroly a dávat jim za tím účelem pokyny.“
6. Ustanovení § 9 odst. 1 zní:
„(1) Ústřední komise lidové kontroly při plnění úkolů uložených Národním shromážděním zejména kontroluje
a) plnění zákonů a ostatních právních předpisů, usnesení Národního shromáždění a jeho předsednictva a usnesení vlády,
b) účinnost řídící práce státních orgánu a socialistických organizací při řešení problémů rozvoje národního hospodářství a kultury,
c) stav a úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících ve státních orgánech a socialistických organizacích,
d) účinnost práce ostatních kontrolních orgánů.“
7. Ustanovení § 10 zní:
„Ústřední komise lidové kontroly
a) předkládá Národnímu shromáždění stanovisko k státnímu závěrečnému účtu,
b) navrhuje na základě zkušeností z kontrolní činnosti Národnímu shromáždění provedení kontrol v jednotlivých odvětvích, oborech nebo úsecích národního hospodářství, kultury nebo státní správy,
c) metodicky řídí kontrolní činnost ostatních komisí lidové kontroly a za tím účelem může vydávat i závazné směrnice,
d) organizuje a zabezpečuje výzkum v oboru kontroly a výchovu funkcionářů a pracovníků komisí lidové kontroly a v dohodě s příslušnými ústředními orgány i výchovu