dnes je 26.9.2023

Input:

86/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

č. 86/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 2. října 1945
o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
V zemích České a Moravskoslezské se obnovuje finanční stráž.
§ 2.
(1) Příslušníci finanční stráže, kteří byli po 29. září 1938 převedeni do jiných oborů veřejné služby, převedou se podle platných předpisů zpět na místa orgánů finanční stráže, jsou-li způsobilí pro službu ve sboru finanční stráže. Jejich služební a platové poměry se ode dne zpětného převedení upraví tak, jako kdyby nepřestali býti příslušníky finanční stráže.
(2) Zřízeneckým čekatelům a pomocným zřízencům finanční stráže přijatým do 29. září 1938 promíjí se úspěšné absolvování cvičného kursu pro finanční stráž [§ 17, písm. c) vládního nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují jejich služební a některé platové poměry].
§ 3.
Služební a platové poměry příslušníků finanční stráže upraví vláda nařízením podle obdoby předpisů o služebních a platových poměrech četnictva a policie s odchylkami vyplývajícími ze zvláštní povahy služby finanční stráže.
§ 4.
Ministr financí se zmocňuje, aby na dobu potřeby zřídil vrchní inspektoráty finanční stráže a vymezil jejich místní a věcnou působnost v rámci všeobecné působnosti finanční stráže.
§ 5.
Dnem účinnosti tohoto dekretu zrušuje se v oboru finanční stráže použivatelnost ustanovení §§ 8, 10 a 11 vládního nařízení ze dne 26. září 1940, č. 31 Sb. z roku 1941, o pomocné finanční službě výkonné.
§ 6.
Ustanovení § 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ostatní ustanovení tohoto dekretu nabývají účinnosti dnem 5. května 1945, platí jen v zemích České a Moravskoslezské a provede je ministr financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šrobár v. r.