dnes je 17.4.2024

Input:

86/1946 Sb., Zákon o stavební obnově

č. 86/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946
o stavební obnově.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Stavební obnova.
§ 1.
Stavební obnova a její jednotné řízení.
(1) Stavební obnovou (v dalším jen obnova) se rozumí provedení všech prací, jimiž se stavební objekty (budovy, veřejná i soukromá zařízení a pod.), zničené nebo poškozené v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací tak, že jsou neuživatelné nebo méně uživatelné, uvádějí do řádného stavu (§ 13) nebo nahrazují novými stavbami, avšak jen v rozsahu nezbytném pro nutné ubytování obyvatelstva, pro zajištění hospodářského života a řádného provádění zdravotní péče nebo důležité výroby nebo cenných kulturních hodnot v postižené obci nebo území. Obnova se provádí novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou; přístavbu možno provésti, je-li odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu, anebo je-li to v souhlase s platným vyhovujícím upravovacím plánem.
(2) Obnovu třeba říditi jednotně tak, aby byla provedena hospodárně, účelně a rychle a aby při tom byl původní stav vždy co nejvíce zlepšen v jednotlivostech i v celku. Časové pořadí jednotlivých oblastí, po případě sídlišť, v nichž obnova má býti provedena, stanoví vláda, na Slovensku po dohodě se Sborem povereníků. Jinak jednotné řízení obnovy a dozor na její provádění přísluší ministerstvu dopravy (veřejná správa technická) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady na Slovensku též v dohodě s povereníctvem dopravy a verejných prác, které se dohodne se zúčastněnými povereníctvy. Provádění a zejména vydávání výměrů o obnově jednotlivých obcí (§ 8) příslušní zemským národním výborům - na Slovensku státním stavebním úřadům (pokud není v dalším jinak stanoveno), pro něž vydá potřebné směrnice a pokyny ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku též v dohodě s povereníctvem dopravy a verejných prác, které se dohodne se zúčastněnými povereníctvy. Jako pomocné a výkonné orgány se zřídí zemské - na Slovensku okresní - a po případě oblastní komise pro obnovu (§ 2) a zmocněnci pro obnovu (§ 3).
§ 2.
Komise pro obnovu.
(1) Pro urychlení obnovy zřídí zemský národní výbor potřebný počet zemských komisí pro obnovu (v dalším jen zemské komise). Na Slovensku zřídí státní stavební úřad potřebný počet okresních komisí pro obnovu. Úkolem těchto komisí bude zejména, aby po místním ohledání v postižených obcích připravily podklady pro výměr o obnově těchto obcí podle směrnic vydaných ministerstvem dopravy (veřejná správa technická), pokud jde o Slovensko v dohodě s povereníctvem dopravy a verejných prác.
(2) Zemské komise se skládají vždy ze čtyř členů, a to ze tří odborníků technických a jednoho právního; na Slovensku počet členů okresních komisí může býti snížen až na dva, z nichž jeden jest právník. Odměnu a náhradu cestovních výloh pro členy, kteří nejsou veřejnými zaměstnanci, určí zemský národní výbor podle směrnic a pokynů, které vydá ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě s ministerstvem financí