dnes je 26.2.2024

Input:

86/1949 Sb., Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, platné do 31.12.1977

č. 86/1949 Zb.
[zrušené č. 135/1974 Zb.]
ZÁKON
ze dne 23. března 1949
o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Přísežnými hajnými (přísežnou stráží) podle tohoto zákona se rozumějí osoby, které byly podle předpisů o ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl ustanoveny k ochraně některého z těchto statků a vykonaly přísahu.
§ 2.
(1) Přísežným hajným může býti ustanovena a do přísahy vzata, pokud tomu nebrání některý z důvodů uvedených v § 3, odst. 1, osoba, která
a) dosáhla věku 18 let,
b) je československým občanem,
c) je státně spolehlivá,
d) je tělesně a duševně způsobilá,
e) prokázala znalost povinností a práv přísežného hajného vyplývajících z tohoto zákona a z příslušných předpisů o ochraně statků uvedených v § 1.
(2) Za průkaz znalosti podle odstavce 1, písm. e) se považuje vysvědčení o úspěšné návštěvě některé lesnické, hájenské nebo rybářské školy nebo o úspěšně vykonané lesnické nebo myslivecké zkoušce nebo zkoušce z myslivosti. Jinak se prokazuje znalost podle odstavce 1, písm. e) ústní zkouškou, která se skládá u okresního národního výboru.
§ 3.
(1) Přísežným hajným nemůže býti ustanovena a do přísahy vzata osoba, která byla právoplatně odsouzena
a) pro kterýkoliv zločin nebo přečin anebo pro přestupek spáchaný z pohnutek nízkých a nečestných nebo spáchaný střelnou zbraní,
b) pro některý z trestných činů uvedených v §§ 48, 52, 58 až 60 zákona ze dne 18. prosince 1947, č. 225 Sb., o myslivosti,
c) pro nedovolené držení zbraně nebo
d) pro polní nebo lesní pych, pokud od vykonání trestu na svobodě nebo od zaplacení trestu na penězích neuplynula lhůta delší tří roků.
(2) Krajský národní výbor může z důvodů zvláštního zřetele hodných povoliti výjimky z ustanovení odstavce 1.
§ 4.
(1) Táž osoba může býti ustanovena přísežným hajným a vzata do přísahy pro jednoho nebo více zaměstnavatelů nebo pro několik odvětví ochranné služby nebo pro několik služebních okrsků (§ 6, odst. 2).
(2) Zaměstnanci podniků „Československé státní lesy, národní podnik“, „Československé státní statky, národní podnik“ a zaměstnanci lesů a statků ve vojenské správě mohou býti ustanoveni přísežnými hajnými a do přísahy vzati pro všechna odvětví ochranné služby a pro celý obvod podniku.
§ 5.
(1) Zaměstnavatel, který chce ustanoviti přísežného hajného, musí žádati, aby ustanovení bylo schváleno okresním národním výborem a aby navržená osoba byla vzata do přísahy.
(2) Místně příslušný je okresní národní výbor, v jehož obvodu je služební okrsek přísežného hajného (§ 6, odst. 2). Je-li tento okrsek v obvodu několika okresních národních výborů, je příslušný okresní národní výbor, v jehož obvodu má přísežný hajný své bydliště.
(3) Zjistí-li okresní národní výbor, že jsou splněny podmínky uvedené v § 2, schválí ustanovení příslušného hajného a vezme ho do přísahy.
§ 6.
(1) Přísaha zní takto: „Přísahám, že budu věren Československé republice a jejímu lidově demokratickému zřízení, že