dnes je 21.7.2024

Input:

86/1951 Sb., Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952

č. 86/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. října 1951
o investičním listu pro stavby na rok 1952.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Pro každou novou i rozestavěnou stavbu zařazenou jako stavební práce v prováděcích plánech investic na rok 1952, t. j. v plánech investiční výstavby nebo bytové výstavby anebo v plánu oprav investiční povahy, je třeba investičního listu pro stavby na rok 1952 (dále jen „investiční list“), potvrzeného Investiční bankou, národním podnikem. Investiční list je dokladem o tom, že stavba je zařazena do plánu a že stavební náklad je kryt investiční částkou stanovenou pro provedení stavebních prací.
(2) Před vydáním investičního listu není dovoleno začít stavební práce. Řízení podle stavebních nebo jiných předpisů však lze provést a o přípustnosti stavby rozhodnout již po schválení technického projektu. Podrobnosti o tom upraví ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě se státním úřadem plánovacím.
(3) Investičního listu není třeba pro jiné než v odstavci 1 uvedené stavby a pro jiné stavební práce a dodávky (na př. práce stavebně-montážní, stavební údržbu, stavební práce prováděné k plnění plánu zvelebování obcí a okresů).
§ 2.
Vyhotovení investičního listu.
(1) Investiční list vypracovává a správci dílčí investiční částky ke schválení předkládá objednatel stavby (přímý investor).
(2) Podkladem pro vypracování investičního listu je hospodářská smlouva o stavbě, kterou uzavřel přímý investor s generálním dodavatelem stavby (stavebním podnikem). V této smlouvě musí být uveden výpočet stavebního nákladu v cenách podle příslušných cenových předpisů; neobsahuje-li u rozestavěné stavby hospodářská smlouva takový výpočet, musí se jím doplnit. Provádí-li přímý investor stavbu ve vlastní režii (investice vlastní výroby), vypracovává investiční list na podkladě potvrzení svého stavebního oddělení, že převezme stavbu do výrobního plánu; ustanovení o výpočtu stavebního nákladu platí i zde.
(3) Pro každou stavbu (objekt) zařazenou podle druhu v prováděcích plánech investic na rok 1952, pokud se týkají stavebních prací (dále jen „plány stavebních prací“), je třeba samostatného investičního listu. Provádí-li však týž stavební podnik více staveb jednoho typu za jednotnou cenu na témže staveništi témuž přímému investoru a zahájí-li je v témže prováděcím roce, vypracuje se jen jediný investiční list.
(4) Přímý investor vypracuje v součinnosti s generálním dodavatelem stavby (stavebním podnikem) investiční list podle vzoru, který vyhlásí státní úřad plánovací v úředním listě.
Řízení o investičním listu.
§ 3.
(1) Přímý investor zašle správci dílčí investiční částky (dále jen „správce“) pět vyhotovení investičního listu a jedno vyhotovení hospodářské smlouvy o stavbě, po případě potvrzení svého stavebního oddělení o převzetí stavby do výrobního plánu. Musí tak učinit vždy před počátkem prováděcího čtvrtletí, v němž se má se stavebními pracemi začít, po případě v nich pokračovat, a to nejpozději: do 22.