dnes je 21.7.2024

Input:

86/1953 Sb., Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům

č. 86/1953 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministrů financí a zemědělství
ze dne 28. října 1953
o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům.
V zájmu upevnění a dalšího rozvoje jednotných zemědělských družstev, celkového zvýšení zemědělské výroby a zvýšení životní úrovně družstevníků i soukromě hospodařících rolníků podle prohlášení vlády schváleného Národním shromážděním republiky Československé dne 16. září 1953, stanoví ministři financí a zemědělství podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Snížení úrokové sazby a odpisy z úvěrů.
(1) Aby bylo usnadněno další rozšíření investiční výstavby jednotných zemědělských družstev (budování kravínů, vepřínů, teletníků, drůbežáren a jiných zařízení pro společnou živočišnou výrobu, rozšíření a zkvalitnění základního stáda, budování zařízení pro společnou rostlinnou výrobu a pod.), poskytuje se jednotným zemědělským družstvům tato další pomoc:
1. úroková sazba z investičních úvěrů poskytnutých jednotným zemědělským družstvům se od 1. ledna 1953 snižuje na polovinu, t. j. z dosavadních 3% na 1,5%,
2. jednotným zemědělským družstvům bude počínaje rokem 1953 odpisováno ročně 5% ze součtu částek vyčerpaných z poskytnutého investičního úvěru, a to bez ohledu na to, kolik bylo na poskytnutý úvěr splaceno, jestliže družstvo řádně plní výrobní a dodávkové úkoly, zajistí osivové a krmivové fondy, řádně platí ustanovené splátky a investice byla dána do provozu; tyto odpisy mohou být poskytnuty až do výše 50% prokázaných skutečných pořizovacích nákladů,
3. jednotným zemědělským družstvům se společnou rostlinnou i živočišnou výrobou bude počínaje rokem 1953 odepisováno ročně 5% z dlouhodobých neinvestičních úvěrů (konsolidačních, zakládacích a j.), které vznikly před 1. červnem 1953, jestliže družstvo řádně plní výrobní a dodávkové úkoly, zajistí osivové a krmivové fondy a řádně platí stanovené splátky; tyto odpisy budou prováděny ze zůstatku zjištěného k 1. červnu 1953.
(2) Odpisy podle odstavce 1 č. 2 a 3 budou prováděny k 31. říjnu každého roku po zaplacení splatných splátek, pokud těmito splátkami úvěr nebyl zcela splacen, a to i těm družstvům, jimž byl povolen odklad splátek.
§ 2.
Odklady splátek a úroků.
(1) Ke zvýšení zemědělské výroby i ke zvýšení důchodů členů jednotných zemědělských družstev s nízkou odměnou za pracovní jednotku se poskytuje tato pomoc:
1. splácení investičních a dlouhodobých neinvestičních úvěrů bude upraveno tak, aby jednotná zemědělská družstva v prvních letech splácela méně a v pozdějších letech více (progresivita splátek),
2. podle situace družstva se povolí odklad splátek a úroků:
a) o 3 až 8 let z dlouhodobých neinvestičních úvěrů,
b) o 1 až 3 roky z investičních úvěrů, budou-li budovy a jiné investice, na něž byl poskytnut úvěr, dány do provozu,
c) o 2 až 3 roky z krátkodobých provozních úvěrů, poskytnutých před 1. březnem 1953,
d) o 1 rok z krátkodobých provozních úvěrů, poskytnutých počínaje 1. březnem 1953 podle nových úvěrových pravidel.
(2) Po dobu odkladu