dnes je 8.12.2023

Input:

86/1962 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen

č. 86/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise
ze dne 11. srpna 1962,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen
Státní plánovací komise v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 10 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Čl. I
Vyhláška Státní plánovací komise č. 187/1959 Ú. l., o metodice tvorby cen, ve znění vyhlášky č. 229/1959 Ú. l., se mění a doplňuje takto:
1. § 26 zní:
㤠26
(1) Součástí velkoobchodní ceny nového výrobku jsou, pokud není technickými podmínkami nebo všeobecnými podmínkami ceníku stanoveno jinak, také
a) náklady na výzkum, na vývoj a na technologickou přípravu výroby, pokud nejsou hrazeny z jiných zdrojů,
b) náklady na kompletaci, na licence, na patenty, na odměny za vynálezy a na garanční opravy,
c) hodnota projektových prací,
d) hodnota montážních prací, pokud je dodavatel též provádí,
e) náklady na obaly a na balení.
(2) Dodavatel předloží odběrateli zároveň s návrhem velkoobchodní ceny nového výrobku specifikaci součástí velkoobchodní ceny uvedených v odstavci 1 jen, jestliže je specifikace zapotřebí pro účely kalkulačního porovnání nebo jestliže by v důsledku započtení součástí velkoobchodní ceny uvedených v odstavci 1 měla být stanovena cena vyšší.
(3) Při zlepšování balení spotřebního zboží se do velkoobchodních cen promítají všechny další náklady podniku spojené s pořízením obalů a balením, pokud zlepšování spotřebitelského balení neodporuje ustanovení § 32g.“
2. Za § 26 se vkládá § 26a tohoto znění:
㤠26a
Započtení nákladů na obaly do maloobchodních cen
(1) Cena obalu výrobků, které se prodávají pouze balené a jejichž obal se nevrací, se započítává do maloobchodní ceny výrobků.
(2) Při tvorbě cen výrobků, které se prodávají nebalené a u nichž se zavede spotřebitelské balení, které se nevrací, se postupuje jako při tvorbě cen nového výrobku.
(3) Cena obalu výrobků, jejich obal se vrací, se buď
a) nezapočítává do maloobchodní ceny, ale platí se zvlášť jako záloha, kterou spotřebitel dostane zpět při vrácení obalu, nebo se
b) započítává do maloobchodní ceny a současně se stanoví výkupní cena tohoto obalu.
(4) Záloha se stanoví vyšší částkou, než činí velkoobchodní cena obalu. Výkupní cena obalu se stanoví nejvýše na úrovni velkoobchodní ceny obalu po odečtení nákladů na vrácení obalu.
(5) Při změně spotřebitelského balení se postupuje obdobně jako při tvorbě ceny nového výrobku, popřípadě jako při nahrazování dosavadních, méně kvalitních výrobků výrobky kvalitnějšími (§ 32g).“
3. § 30 zní:
㤠30
Maloobchodní cena
Pokud jde o výši maloobchodní ceny nových výrobků, zkoumá se zejména, jaký vliv by měla maloobchodní cena navrhovaná na úrovni vyplývající ze soustavy cen
a) na poptávku po novém výrobku a na změnu v poptávce po porovnatelných výrobcích, která vzniká zavedením nového výrobku na trh,
b) na ekonomicky zdůvodněné rozšiřování sortimentu.“
4. § 32 zní:
§ 32
Výše navrhovaných cen na úrovni vyplývající ze soustavy cen
Jestliže výše ceny zjištěná cenovým porovnáním vyhovuje podle výsledků rozboru podmínek výroby a realizace nového výrobku