dnes je 7.12.2023

Input:

86/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou

č. 86/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. dubna 1964
O konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
Dne 14. ledna 1963 byla v Hanoji podepsána Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou.
S Úmluvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 25. září 1963 a president republiky ji ratifikoval dne 11. října 1963. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 8. dubna 1964.
Podle svého článku 25 Úmluva nabyla platnosti dne 8. dubna 1964.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
KONZULÁRNÍ ÚMLUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou
Prezident Československé socialistické republiky a president Vietnamské demokratické republiky vedeni snahou dále rozšiřovat v souladu a přáním a zájmu lidu obou států vzájemné vztahy a všestrannou spolupráci zvláště na poli konzulárních styků na základě zásad proletářského internacionalismu se rozhodli uzavřít tuto Konzulární úmluvu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:
president Československé socialistické republiky
Čeňka Herolda
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé socialistické republiky ve Vietnamské demokratické republice
president Vietnamské demokratické republiky
Nguyen Co Thacha
náměstka ministra zahraničních věcí Vietnamské demokratické republiky,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v pořádku a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:
I. Zřizování konzulátů, vysílání a přijímání konzulů:
Článek 1
1. Každá ze smluvních stran může na území druhé smluvní strany zřídit generální konzuláty a konzuláty (dále je konzuláty) a může jmenovat generální konzuly, konzuly a vicekonzuly (dále jen konzulové).
2. Místa, kde budou konzuláty zřízeny a konzulární obvody budou určeny dohodou smluvních stran.
Článek 2
1. Státní vysílající požádá diplomatickou cestou přijímající stát o souhlas s osobou konzula předtím než ho vyšle, aby se ujal své funkce.
2. Diplomatická mise vysílající státu předá konzulský patent ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu. V konzulském patentu bude označeno místo zřízení konzulátu a konzulární obvod, určené dohodou obou stran.
3. Konzul se ujme své funkce po udělení exequatur přijímajícím státem.
Článek 3
1. Při přechodné nepřítomnosti nebo jiné překážce bránící konzulovi vykonávat jeho činnost, při jeho odvolání nebo úmrtí může vysílající stát zmocnit člena diplomatického personálu své diplomatické mise, nebo odpovědného pracovníka onoho nebo jiného konzulátu k dočasnému řízení tohoto konzulátu. Jméno a funkce tohoto pracovníka budou předem oznámeny ministerstvem zahraničních věcí přijímajícího státu.
2. Pracovník, zmocněný k dočasnému řízení konzulátu používá všech práv, výsad a výhod vyhrazených touto úmluvou konzulům.
II. Práva, imunity a výsady konzulů a pracovníků konzulátu:
Článek 4
Příslušné orgány přijímajícího státu poskytují konzulům a pracovníkům konzulátu při jejich služební činnosti potřebnou