dnes je 21.7.2024

Input:

87/1953 Sb., Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody, platné do 30.6.1966

č. 87/1953 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 10. října 1953
o hygienické a protiepidemické ochraně vody.
Ministr zdravotnictví nařizuje podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči:
§ 1.
Úkol hygienické a protiepidemické ochrany vody.
(1) Úkolem hygienické a protiepidemické ochrany vody (dále jen „ochrana vody“) je pečovat s hlediska ochrany zdraví o vyhovující jakost a množství vody pro potřebu lidí a zvířat a pro hospodářské účely, o usměrnění vlivu vody na životní prostředí, jakož i kontrolovat provádění potřebných opatření a sledovat jejich účinnost.
(2) Ochrana vody se vztahuje na vody podzemní i povrchové, zejména pokud se jich užívá jako vod pitných, užitkových, minerálních a léčivých a k rekreaci, jakož i na přirozené zdroje těchto vod a na zařízení, jimiž se tato voda jímá, čerpá, upravuje a rozvádí.
Způsob užívání vod.
§ 2.
(1) K pití, při přípravě poživatin a léčiv, k čištění nádob na poživatiny a léčiva a při ošetřování nemocných smí být užíváno jen pitné vody.
(2) K mytí a koupání v umělých zařízeních, k napájení a k ošetřování zvířat v zařízeních pro jejich ustájení a chov, a k výrobním a provozním účelům, pokud s vodou přicházejí pracující do přímého styku nebo pokud to stanoví orgány hygienické a protiepidemické služby, smí být užíváno jen vody užitkové, pokud pro tyto účely není možno užívat vody pitné.
(3) Vod minerálních a léčivých se užívá k léčení a k dietetickým účelům.
(4) K rekreaci, při níž lidé přicházejí s vodou do přímého styku, smí se užívat pouze vody, která má předepsaný stupeň čistoty.
(5) K ostatním účelům lze užívat i vody provozní.
§ 3.
(1) Vody pitné, užitkové a vody léčivé a minerální musí být zdravotně nezávadné a musí vyhovovat zásadním hygienickým požadavkům, které stanoví hlavní hygienik. Hlavní hygienik může povolit dočasné výjimky ze stanovených zásadních požadavků.
(2) Hlavní hygienik stanoví též stupně čistoty vod, které mají přímo nebo po úpravě sloužit za zdroje vod pitných a užitkových, a kterých může být užíváno k rekreačním účelům.
(3) O tom, které vody jsou léčivé a minerální a které z nich mohou sloužit k pití, inhalaci a ke koupelím, rozhoduje ministerstvo zdravotnictví.
(4) Voda provozní nemusí mít vlastnosti uvedené v odstavci 1.
Ochrana vody a vodních zařízení.
§ 4.
Místa odběru nebo jímání vody musí být vhodně volena, upravena a chráněna. Stavba nebo úprava vodního zařízení musí být řádně technicky provedena a odpadní vody musí být čištěny, po případě zneškodňovány.
§ 5.
(1) Kolem každého zařízení, které má sloužit k hromadnému zásobování pitnou vodou, musí být vymezena a vodoprávním řízením zajištěna pásma hygienické ochrany.
(2) Území obklopující toto zařízení bezprostředně je pásmem hygienické ochrany 1. stupně. V tomto pásmu musí být učiněna přísná opatření, aby voda nebyla znečišťována a infikována; zejména musí být zbaveno všech zdrojů znečištění, důkladně asanováno a oploceno nebo jinak zajištěno, aby přístup nepovolaných lidí a přístup zvířat byl zamezen.
(3) Je-li nebezpečí, že by mohla voda být znečišťována nebo vydatnost zdroje ohrožována ze